Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Polítiques catalanes  > La mitigació del canvi climàtic  > Programa Voluntari de Compensació de Gasos amb Efecte d’Hivernacle
 

Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle

Logo
L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic publicarà el febrer del 2017 la nova convocatòria del Programa voluntari de compensació d'emissions de GEH.

El 8 de febrer tindrà lloc una jornada explicativa. El formulari d'inscripció es troba a la dreta en enllaços relacionats.

Aquesta jornada va adreçada a:

- Entitats socials interessades en realitzar projectes de reducció d'emissions de GEH a Catalunya.
- Qualsevol organització que estigui interessada en compensar les seves emissions de GEH a través de projectes de reducció d'emissions portats a terme a Catalunya.

El Programa i convocatòria 2016

Aquest programa va adreçat a entitats socials que portin a terme projectes de reducció d'emissions de GEH a Catalunya. Una vegada verificades aquestes reduccions d'emissions qualsevol organització les pot comprar per compensar les seves emissions no reduïdes.

La convocatòria del 2016, que va ser la primera, es va publicar el 7 de març. D'aquesta convocatòria 2016 s'han aprovat 6 projectes que estan en fase de posada en marxa. Aquests projectes són: la instal·lació de quatre calderes de biomassa per a calefacció i aigua calenta sanitària, la incorporació d'un vehicle elèctric que funciona amb electricitat 100% renovable i la instal·lació de plaques solars per a produir aigua calenta sanitària.

A continuació podeu trobar tota la informació del Programa i de la convocatòria 2016. Quan es publiqui la convocatòria 2017 incorporarem tota la informació en aquest apartat web.

 

 


Qui es pot presentar?

Entitats, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals que duguin a terme una tasca social a Catalunya

 

Quins projectes s'accepten?

Els projectes participants en el marc del Programa han de:

 • Comportar una reducció d’emissions de GEH que sigui quantificable, verificable i permanent.
 • Reduir les emissions generades pels sectors difusos (transport, habitatge, etc). Resten exclosos els projectes que tenen lloc a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d’emissió (generació d'electricitat, grans indústries, etc).
 • Plantejar accions que vagin més enllà de l’estricte compliment de la normativa.
 • Desenvolupar-se dins el territori de Catalunya.
 • Tenir una dimensió mínima que en justifiqui el control i seguiment.
 • Suportar l'estimació de la reducció d'emissions de GEH del projecte amb una metodologia de càlcul.
 

Quines són les metodologies de càlcul?

L’OCCC ha aprovat fins al moment 4 metodologies de projecte que es basen en metodologies internacionalment acceptades, i que han estat adaptades a la realitat catalana:

 1. Reemplaçament de calderes de calefacció i ACS que utilitzin combustibles fòssil per calderes de biomassa.
 2. Canvi de vehicles convencionals per vehicles elèctrics que funcionin amb energia renovable.
 3. Millora del comportament energètic d’edificis (mesures d’aïllament tèrmic dels edificis i/o mesures de millora de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS).
 4. Reducció d’emissions d’òxid nitrós en sòls agrícoles a través del canvi en la gestió dels fertilitzants.

 

Podeu descarregar els fulls de càlcul en els enllaços adjunts

Altres metodologies

Tanmateix, quan el projecte implica actuacions que no queden recollides a cap de les metodologies aprovades, el promotor igualment pot presentar el projecte i caldrà que adjunti una proposta de nova metodologia per a que sigui avaluada per l'OCCC. Si la metodologia és aprovada, passarà a formar part de les metodologies del Programa i estarà a l’abast del promotor que l’ha presentat i d’altres que la vulguin fer servir pels seus projectes.

 

Es poden agrupar diferents actuacions en una mateixa sol·licitud?

Es poden presentar en una única sol·licitud diverses actuacions sempre i quan totes segueixin una mateixa metodologia. A aquesta modalitat se l'anomena projecte programàtic.

Per tant, en el marc d'aquest Programa, el promotor pot presentar propostes de projectes a desenvolupar de forma individual o programàtica. Les característiques de cada modalitat s'indiquen a continuació:

 • El projecte individual és el que desenvolupa un únic promotor. Aquest projecte segueixen una única metodologia, tenen lloc en un sol indret, i afecten una única actuació.
 • El projecte programàtic és el que agrupa diverses actuacions sota una mateixa metodologia i que es posa en pràctica en més d’un indret. Dins aquest tipus d’activitat és possible l’existència de dos mecanismes:
  • Un únic promotor responsable de l’execució i la coordinació de totes les actuacions.
  • Més d’un promotor responsable de l’execució de les actuacions. En aquest cas, cal que un dels promotors actuï com a coordinador.
 

Recomanacions

Consulteu el Manual de suport per a promotors i compradors de crèdits de GEH, que descriu les metodologies de càlcul de reducció d'emissions desenvolupades per l'OCCC i dóna indicacions de com desenvolupar les metodologies proposades pels promotors.

Consulteu els fulls de càlcul de les metodologies, amb els que s'haurà de realitzar l'estimació de la reducció d'emissions del projecte.

 

On contactar per a dubtes i aclariments?

Per a més informació de la convocatòria podeu contactar amb nosaltres a través de: 

compensacio.tes@gencat.cat

93 412 70 79

Ingeniería Social, SA Laboral. Assistència tècnica del Programa Voluntari de Compensació d’emissions de GEH encarregada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

93 444 50 00

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 

Quin és el procés de selecció dels projectes?

Les fases de selecció de projectes d'aquesta convocatòria són les següents:

Fase 1. Admissió, revisió i valoració de la proposta inicial del projecte (PIN). L’OCCC avalua els PIN presentats per a determinar si aquests compleixen amb les bases de la convocatòria, l’acord de Govern i el manual, i si són candidats a ser aprovats en la següent fase de selecció de projectes.

Fase 2. Presentació del document de disseny del projecte (PDD): els projectes seleccionats en la fase PIN hauran de presentar un document PDD en un format normalitzat. El PDD és un document més exhaustiu que el PIN. L’OCCC comprova que els PDD presentats es corresponen als PIN seleccionats, i els avalua i aprova en base als criteris definits. En cas que el PDD presentat no compleixi amb els criteris establerts, contacta amb el promotor per demanar-li les modificacions pertinents. 

Signatura del document de compromís

El promotor d’un projecte seleccionat signa posteriorment un document de compromís amb la Generalitat de Catalunya en el qual es compromet a: dur a terme les obres o accions necessàries per a desenvolupar el projecte segons el previst al PDD, a desenvolupar el projecte d’acord a les normatives aplicables en els àmbits nacional, autonòmic i local, a reduir les emissions i registrar els crèdits de GEH generats en una entitat col·laboradora en la compravenda durant 4 anys. 

Per a més informació veure l'apartat Per conèixer més del Programa

 

Com es compren o venen els crèdits de GEH?

La compra o venda dels crèdits de GEH generats en el marc del Programa s’ha de fer a través de les entitats que col·laboren amb l’OCCC per dur a terme aquesta tasca.

Aquestes entitats han de complir els següents requisits:

 • Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social.
 • Que acreditin l’experiència en la compra i venda de drets de GEH durant un mínim de tres anys.
 • Que disposin d’un compte bancari específic per als cobraments i pagaments que realitzin en el marc del Programa.
 • Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin el control de l’OCCC de la compra i venda de crèdits de GEH realitzats en el marc del Programa.
 • Que tinguin implementat un sistema digital de compra i venda de crèdits de GEH.

Per esdevenir entitat que col·labora en la compra i venda de Crèdits de GEH cal complimentar la sol·licitud per la qual es declara que es compleixen els requisits i posteriorment es signa un Acord de col·laboració amb aquesta finalitat amb l’OCCC.

En els vincles següents podeu trobar el format de conveni de col·laboració per a ser entitat col·laboradora de compra i venda i el model de sol·licitud:

 

Per conèixer més del Programa

fases

El Govern ha aprovat el Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle, per tal d’acostar els projectes de compensació als seus compradors i generar un impacte positiu a nivell local.

Els projectes desenvolupats en el marc del Programa, pretenen assolir una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de la realització de projectes a Catalunya. Les emissions reduïdes per aquests projectes podran ser comprades per d’altres persones físiques o jurídiques, així duent a terme el que s’anomena ‘compensació d’emissions’.

Aquests projectes domèstics tenen potencial per a dinamitzar l’economia del territori a diferents nivells, a través de la creació de nous llocs de treball, la promoció de la inversió interna i la dotació de recursos econòmics directes als agents socials que promoguin la realització dels projectes. Així doncs, el Programa és un instrument vehicular per a la transició cap a una economia baixa en carboni que permetrà als agents socials i econòmics del territori desenvolupar projectes de reducció d’emissions a Catalunya i promoure l’economia del territori català.

  

 
Data d'actualització: 11.11.2015