Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Polítiques catalanes  > La mitigació del canvi climàtic  > Programa Voluntari de Compensació de Gasos amb Efecte d’Hivernacle
 

Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle

Logo

Aquest programa va adreçat a entitats socials que portin a terme projectes de reducció d'emissions de GEH a Catalunya. Una vegada verificades aquestes reduccions d'emissions qualsevol organització les pot comprar per compensar les seves emissions no reduïdes.

Convocatòria 2017

La convocatòria del 2017 ja està resolta i s'han aprovat 6 projectes que estan en fase de posada en marxa. Es tracta de tres projectes d'evitar el malbaratament alimentari promoguts pel Banc dels Aliments de Barcelona, Girona i Lleida; un projecte de repartiment amb tricicles elèctrics i bicis en comptes de furgonetes de combustió promogut per Ecosol l’empresa d’economia solidària de Càritas Diocesana de Girona; un projecte de connexió de l'edifici de la Fundació La Caritat d'Olot a una xarxa de calor distribuït; i per últim, un projecte de substitució d'un equip de calefacció en una residència de gent gran de la Fundació la Vall per un sistema energèticament més eficient.

 


El Programa de compensació en 2 min

 

Qui es pot presentar?

Entitats, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals que duguin a terme una tasca social a Catalunya

 

Quins projectes s'accepten?

Els projectes participants en el marc del Programa han de:

 • Comportar una reducció d’emissions de GEH que sigui quantificable, verificable i permanent.
 • Reduir les emissions generades pels sectors difusos (transport, habitatge, etc). Resten exclosos els projectes que tenen lloc a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d’emissió (generació d'electricitat, grans indústries, etc).
 • Plantejar accions que vagin més enllà de l’estricte compliment de la normativa.
 • Desenvolupar-se dins el territori de Catalunya.
 • Tenir una dimensió mínima que en justifiqui el control i seguiment.
 • Suportar l'estimació de la reducció d'emissions de GEH del projecte amb una metodologia de càlcul.
 

Quines són les metodologies de càlcul convocatòria 2017?

L’OCCC ha aprovat fins al moment 7 metodologies de projecte que es basen en metodologies internacionalment acceptades, i que han estat adaptades a la realitat catalana:

1. Calderes de biomassa.

Reemplaçament de calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) que utilitzin fonts d’energia no renovable (gasoil, gas natural, etc) per calderes que funcionin amb pèl·lets o estella de fusta.

2. Solar per ACS.

Reemplaçament de calderes que generen aigua calenta sanitària (ACS) mitjançant fonts d’energia no renovables per plaques solars.

3. Fotovoltaica i minieòlica per autoconsum.

Reemplaçament del consum d’electricitat generat amb fonts no renovables per l’autogeneració d’electricitat amb fonts 100% renovables com la fotovoltaica o la minieòlica.

4. Vehicles elèctrics amb renovables.

Canvi de vehicles convencionals per vehicles elèctrics que consumeixin electricitat 100% renovable.

5. Rehabilitació energètica d’edificis

Reducció de les necessitats energètiques d'edificis mitjançant mesures de millora de l’envolupant tèrmica i/o mesures de millora de l’eficiència energètica i/o d’introducció d’energies renovables.

6. Gestió de fertilitzants en sòls agrícoles.

Canvi en la gestió dels fertilitzants rics en nitrogen que s’apliquen en els sòls agrícoles.

7. Malbaratament alimentari.

Millora de la gestió dels aliments per tal d’evitar el seu malbaratament

 

Podeu descarregar els fulls de càlcul en els enllaços adjunts

Altres metodologies

Tanmateix, quan el projecte implica actuacions que no queden recollides a cap de les metodologies aprovades, el promotor igualment pot presentar el projecte i caldrà que adjunti una proposta de nova metodologia per a que sigui avaluada per l'OCCC. Si la metodologia és aprovada, passarà a formar part de les metodologies del Programa i estarà a l’abast del promotor que l’ha presentat i d’altres que la vulguin fer servir pels seus projectes. L'OCCC està de suport per al desenvolupament d'aquesta nova metodologia.

 

Es poden agrupar diferents actuacions en una mateixa sol·licitud?

Es poden presentar en una única sol·licitud diverses actuacions sempre i quan totes segueixin una mateixa metodologia. A aquesta modalitat se l'anomena projecte programàtic.

Per tant, en el marc d'aquest Programa, el promotor pot presentar propostes de projectes a desenvolupar de forma individual o programàtica. Les característiques de cada modalitat s'indiquen a continuació:

 • El projecte individual és el que desenvolupa un únic promotor. Aquest projecte segueixen una única metodologia, tenen lloc en un sol indret, i afecten una única actuació.
 • El projecte programàtic és el que agrupa diverses actuacions sota una mateixa metodologia i que es posa en pràctica en més d’un indret. Dins aquest tipus d’activitat és possible l’existència de dos mecanismes:
  • Un únic promotor responsable de l’execució i la coordinació de totes les actuacions.
  • Més d’un promotor responsable de l’execució de les actuacions. En aquest cas, cal que un dels promotors actuï com a coordinador.
 

Recomanacions

Consulteu el Manual de suport per a promotors i compradors de crèdits de GEH, que descriu les metodologies de càlcul de reducció d'emissions desenvolupades per l'OCCC i dóna indicacions de com desenvolupar les metodologies proposades pels promotors.

Consulteu els fulls de càlcul de les metodologies, amb els que s'haurà de realitzar l'estimació de la reducció d'emissions del projecte.

 

On contactar per a més informació?

Per a més informació de la convocatòria podeu contactar amb nosaltres a través de: 

compensacio.tes@gencat.cat

93 412 70 79

Ingeniería Social, SA Laboral. Assistència tècnica del Programa Voluntari de Compensació d’emissions de GEH encarregada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic

93 444 50 00

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 

Quin és el procés de selecció dels projectes?

Les fases de selecció de projectes d'aquesta convocatòria són les següents:

Fase 1. Admissió, revisió i valoració de la proposta inicial del projecte (PIN). L’OCCC avalua els PIN presentats per a determinar si aquests compleixen amb les bases de la convocatòria, l’acord de Govern i el manual, i si són candidats a ser aprovats en la següent fase de selecció de projectes.

Fase 2. Presentació del document de disseny del projecte (PDD): els projectes seleccionats en la fase PIN hauran de presentar un document PDD en un format normalitzat. El PDD és un document més exhaustiu que el PIN. L’OCCC comprova que els PDD presentats es corresponen als PIN seleccionats, i els avalua i aprova en base als criteris definits. En cas que el PDD presentat no compleixi amb els criteris establerts, contacta amb el promotor per demanar-li les modificacions pertinents. 

Signatura del document de compromís

El promotor d’un projecte seleccionat signa posteriorment un document de compromís amb la Generalitat de Catalunya en el qual es compromet a: dur a terme les obres o accions necessàries per a desenvolupar el projecte segons el previst al PDD, a desenvolupar el projecte d’acord a les normatives aplicables en els àmbits nacional, autonòmic i local, a reduir les emissions i registrar els crèdits de GEH generats en una entitat col·laboradora en la compravenda durant 4 anys. 

Per a més informació veure l'apartat Per a conèixer més del Programa

 

Com es compren o venen els crèdits de GEH?

Quan estiguin disponibles els crèdits de GEH generats en el marc del Programa, la seva compra o venda s’haurà de fer a través de les entitats que col·laboren amb l’OCCC per dur a terme aquesta tasca.

Com ser entitat col·laboradora en la compra venda de crèdits de GEH del Programa?

Aquestes entitats han de complir els següents requisits:

 • Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social.
 • Que acreditin l’experiència en la compra i venda de drets de GEH durant un mínim de tres anys.
 • Que disposin d’un compte bancari específic per als cobraments i pagaments que realitzin en el marc del Programa.
 • Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin el control de l’OCCC de la compra i venda de crèdits de GEH realitzats en el marc del Programa.
 • Que tinguin implementat un sistema digital de compra i venda de crèdits de GEH.

 

Per esdevenir entitat que col·labora en la compra i venda de crèdits de GEH cal complimentar la sol·licitud per la qual es declara que es compleixen els requisits i posteriorment es signa un Acord de col·laboració amb aquesta finalitat amb l’OCCC.

En els vincles següents podeu trobar el format de conveni de col·laboració per a ser entitat col·laboradora de compra i venda i el model de sol·licitud.

Entitat que ha establert un acord de col·laboració amb l'OCCC:

 • SendeCO2, Sistema Europeu de Negociació de CO2. És una empresa dedicada des del 2004 a la compra i venda de drets d’emissió i a l’assessorament tècnic de les instal·lacions industrials subjectes a la Directiva de Comerç de drets d’emissió (EU ETS).

 

 

Seguiment de la convocatòria 2016 i 2017

Convocatòria 2017

La convocatòria del 2017, es va publicar el 20 de febrer del 2017. Aquesta convocatòria ja està ressolta i s'han aprovat 6 projectes. Es tracta de tres projectes d'evitar el malbaratament alimentari promoguts pel Banc dels Aliments de Barcelona, Girona i Lleida; un projecte de repartiment amb tricicles elèctrics i bicis en comptes de furgonetes de combustió promogut per Ecosol l’empresa d’economia solidària de Càritas Diocesana de Girona; un projecte de connexió de l'edifici de la Fundació La Caritat d'Olotd a una xarxa de calor distribuït; i per últim, un projecte de substitució d'un equip de calefacció en una residència de gent gran de la Fundació la Vall per un sistema energèticament més eficient.

Convocatòria 2016

La convocatòria del 2016, que va ser la primera, es va publicar el 7 de març de 2016. D'aquesta convocatòria es van aprovar 6 projectes que estan en fase de posada en marxa. Es tracta d’un vehicle elèctric amb energia 100% renovable promogut per la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell; quatre calderes de biomassa promogudes per la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, la Fundació Salarich Calderer, la Fundació autisme Mas Casadevall i la Fundació Ampans respectivament; i, per últim, una instal·lació de plaques solars per a generació d’aigua calenta sanitària promoguda per la Fundació Privada St. Paul’s.

El procés de sel·lecció de projectes està tancat, no obstant, el seguiment dels projectes es durà a terme anualment durant 5 anualitats.

En els vincles següents podeu trobar informació relativa a aquesta convocatòria: infografia dels projectes aprovats convocatòria 2016 i 2017

 

Per a conèixer més del Programa

fases

El Govern ha aprovat el Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle, per tal d’acostar els projectes de compensació als seus compradors i generar un impacte positiu a nivell local.

Els projectes desenvolupats en el marc del Programa, pretenen assolir una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de la realització de projectes a Catalunya. Les emissions reduïdes per aquests projectes podran ser comprades per d’altres persones físiques o jurídiques, així duent a terme el que s’anomena ‘compensació d’emissions’.

Aquests projectes domèstics tenen potencial per a dinamitzar l’economia del territori a diferents nivells, a través de la creació de nous llocs de treball, la promoció de la inversió interna i la dotació de recursos econòmics directes als agents socials que promoguin la realització dels projectes. Així doncs, el Programa és un instrument vehicular per a la transició cap a una economia baixa en carboni que permetrà als agents socials i econòmics del territori desenvolupar projectes de reducció d’emissions a Catalunya i promoure l’economia del territori català.

 
Data d'actualització: 30.11.2017