Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Polítiques catalanes  > La mitigació del canvi climàtic  > Programa Voluntari de Compensació de Gasos amb Efecte d’Hivernacle
 

Programa voluntari de compensació d'emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

Logo
Aquest programa va adreçat a entitats socials que portin a terme projectes de reducció d'emissions de GEH a Catalunya. Una vegada verificades aquestes reduccions d'emissions, poden ser comprades per qualsevol organització per a compensar les seves emissions no reduïdes.

Convocatòria 2018

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic va publicar el 20 d'abril la convocatòria corresponent a l'any 2018 del Programa voluntari de compensació d'emissions de GEH. Aquesta és la tercera convocatòria d'aquest Programa. Durant els mesos de juny a setembre de 2018, les organitzacions van presentar la informació dels projectes. El 25 de setembre es va resoldre la convocatòria i durant el mes d'octubre les organitzacions han signat el document de compromís.

Els projectes aprovats en la convocatòria 2018 són els següents:

 • Un projecte de recuperació d'excedents dels camps agraris i distribuïdors de fruita i verdura per a evitar el seu malbaratament alimentari portat a terme per la Fundació Espigoladors.
 • Un projecte d'aprofitament de l'excedent alimentari que prové de grans hotels i empreses alimentàries per a evitar el seu malbaratament alimentari portat a terme per la Fundació Nutrició sense Fronteres. 
 • Un projecte de rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges cooperatius en cessió d’ús al carrer Princesa de Barcelona portat a terme per Sostre Cívic, SCCL

 

En l'apartat seguiment de les convocatòries 2016, 2017 i 2018, podeu trobar unes infografies dels projectes aprovats.

Des de l'inici del Programa ja són 15 projectes corresponents a 14 entitats socials els que participen en aquesta iniciativa voluntària.


El Programa de compensació en 2 min

 

Qui es pot presentar?

Entitats, associacions, fundacions o organitzacions no governamentals que duguin a terme una tasca social a Catalunya.

Com a novetat dins de les entitats que duen una tasca social a Catalunya, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha desenvolupat uns criteris per a les cooperatives i també per a les associacions. Podeu consultar la informació a l'apartat 2.3 del Manual de suport per a promotors i compradors de crèdits de GEH, que podeu trobar a Recomanacions.

 

Quin és el termini per a presentar les sol·licituds?

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta.

 

 

Quins projectes s'accepten?

Els projectes participants en el marc del Programa han de:

 • Comportar una reducció d’emissions de GEH que sigui quantificable, verificable i permanent.
 • Reduir les emissions generades pels sectors difusos (transport, habitatge, etc). Resten exclosos els projectes que tenen lloc a les instal·lacions subjectes al règim de comerç de drets d’emissió (generació d'electricitat, grans indústries, etc).
 • Plantejar accions que vagin més enllà de l’estricte compliment de la normativa.
 • Desenvolupar-se dins el territori de Catalunya.
 • Tenir una dimensió mínima que en justifiqui el control i seguiment.
 • Suportar l'estimació de la reducció d'emissions de GEH del projecte amb una metodologia de càlcul.
 

Quines són les metodologies de càlcul convocatòria 2018?

L’OCCC ha aprovat fins al moment 11 metodologies de projecte que es basen en metodologies internacionalment acceptades, i que han estat adaptades a la realitat catalana:

1. Calderes de biomassa.

Reemplaçament de calderes per a calefacció i aigua calenta sanitària (ACS) que utilitzin fonts d’energia no renovable (gasoil, gas natural, etc) per calderes que funcionin amb pèl·lets o estella de fusta.

2. Solar per ACS.

Reemplaçament de calderes que generen aigua calenta sanitària (ACS) mitjançant fonts d’energia no renovables per plaques solars.

3. Fotovoltaica i minieòlica per autoconsum.

Reemplaçament del consum d’electricitat generat amb fonts no renovables per l’autogeneració d’electricitat amb fonts 100% renovables com la fotovoltaica o la minieòlica.

4. Vehicles elèctrics amb renovables.

Canvi de vehicles que funcionen amb fonts no renovables per vehicles elèctrics que consumeixin electricitat 100% renovable.

5. Bicicletes i tricicles elèctrics.

Canvi de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils per bicicletes i/o tricicles elèctrics.

6. Malbaratament alimentari en entitats de gestió d’excedents alimentaris

Aprofitament d'excedents alimentaris per part d'entitats de gestió per a evitar que esdevingui un residu.

Aquesta metodologia va adreçada a entitats en que la seva finalitat és gestionar excedents alimentaris per a evitar el seu malbaratament (bancs d'aliments i d'altres).

7. Malbaratament alimentari amb una actuació

Aprofitament d'excedents alimentaris amb una actuació per a evitar que esdevingui un residu.

Aquesta metodologia va adreçada a organitzacions que tenen una activitat que no va adreçada a evitar el malbaratament alimentari, però que gestionen aliments (hospitals, restaurants, etc) i volen fer una actuació de gestió dels seus excedents alimentaris per a evitar haver-los de llançar com a un residu. 

8. Gestió de fertilitzants en sòls agrícoles.

Canvi en la gestió dels fertilitzants rics en nitrogen que s’apliquen en els sòls agrícoles.

9. Connexió a una xarxa de calor

Substitució de sistemes de calefacció i/o aigua calenta sanitària (ACS) que utilitzin fonts d’energia no renovable per la compra de calor a una xarxa de calor.

10. Millora de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i ACS

Aplicació de mesures de millora de l’eficiència energètica dels sistemes de calefacció i/o aigua calenta sanitària (ACS), com canvi del sistema o canvi dels seus components.

11. Construcció i rehabilitació d’edificis amb criteris d’estalvi energètic

Implementació de mesures per a l’estalvi energètic en un edifici, ja sigui de nova construcció o fruit d’una rehabilitació que redueixin la seva demanda energètica de calefacció i/o ACS i d'altres mesures que millorin l'eficiència energètica de l'edifici.

 

Podeu descarregar els fulls de càlcul en l'enllaç: Accés a metolodogies. Es troba a l'apartat Documentació

Altres metodologies

Tanmateix, quan el projecte implica actuacions que no queden recollides a cap de les metodologies aprovades, el promotor igualment pot presentar el projecte i caldrà que adjunti una proposta de nova metodologia per a que sigui avaluada per l'OCCC. Si la metodologia és aprovada, passarà a formar part de les metodologies del Programa i estarà a l’abast del promotor que l’ha presentat i d’altres que la vulguin fer servir pels seus projectes. L'OCCC està de suport per al desenvolupament d'aquesta nova metodologia i quan es té coneixment d'un projecte que pot reduir emissions i no té metodologia, abans de la presentació del PIN, l'OCCC si és possible, facilita la metodologia a l'entitat, a partir de la informació facilitada.

 
 

Es poden agrupar diferents actuacions en una mateixa sol·licitud?

Es poden presentar en una única sol·licitud diverses actuacions sempre i quan totes segueixin una mateixa metodologia. A aquesta modalitat se l'anomena projecte programàtic.

Per tant, en el marc d'aquest Programa, el promotor pot presentar propostes de projectes a desenvolupar de forma individual o programàtica. Les característiques de cada modalitat s'indiquen a continuació:

 • El projecte individual és el que desenvolupa un únic promotor. Aquest projecte segueixen una única metodologia, tenen lloc en un sol indret, i afecten una única actuació.
 • El projecte programàtic és el que agrupa diverses actuacions sota una mateixa metodologia i que es posa en pràctica en més d’un indret. Dins aquest tipus d’activitat és possible l’existència de dos mecanismes:
  • Un únic promotor responsable de l’execució i la coordinació de totes les actuacions.
  • Més d’un promotor responsable de l’execució de les actuacions. En aquest cas, cal que un dels promotors actuï com a coordinador.
 

Com presentar la sol·licitud i quina documentació?

La presentació de la sol·licitud es tramita telemàticament.

Ara està tancat el tràmit perquè no hi ha cap convocatòria oberta.

Quan s'obri la propera convocatòria, podeu accedir mitjançant l'enllaç Presentar la sol·licitud que es troba sota.

Passos per presentar la sol·licitud telemàticament:

1. Emplenar el document proposta inicial del projecte (PIN). El PIN és una síntesi del projecte que es vol implementar. La finalitat del PIN és que d'una manera senzilla, el potencial promotor plantegi el seu projecte de reducció de GEH, sense que això requereixi un excessiu esforç per part seva, i que alhora proporcioni a l'OCCC la informació suficient per poder valorar si el projecte és elegible

On descarregar el document PIN?

Podeu descarregar el PIN a l'enllaç Presentar la sol·licitud, apartat Documentació.

2. Emplenar el full de càlcul amb l'estimació de la reducció de les emissions de GEH que comportarà l'execució del projecte. En el cas de projecte programàtic cal adjuntar un full de càlcul amb l'estimació de la reducció d'emissions per a cada localització i un full de càlcul on s’agrupi la reducció total de totes les localitzacions que formen part del projecte.

On descarregar les metodologies?

Podeu descarregar els fulls de càlcul de les metodologies aprovades per l'OCCC a l'enllaç Presentar la sol·licitud, apartat Documentació.

3. Enviar la sol·licitud telemàticament. Per a fer l'enviament cal accedir a l'enllaç adjunt (Presentar la sol·licitud, pas 1, Internet) i omplir el formulari de sol·licitud. Al formulari s'ha d'adjuntar la següent documentació:

 • la proposta inicial del projecte (PIN)
 • el full / s de càlcul amb l'estimació de la reducció d'emissions
 • i si s’escau, el document de descripció de nova metodologia: format lliure
 

Recomanacions

Consulteu el Manual de suport per a promotors i compradors de crèdits de GEH, que descriu les metodologies de càlcul de reducció d'emissions desenvolupades per l'OCCC i dóna indicacions de com desenvolupar les metodologies proposades pels promotors.

Consulteu els fulls de càlcul de les metodologies, amb els que s'haurà de realitzar l'estimació de la reducció d'emissions del projecte.

 

On contactar per a més informació?

Per a més informació de la convocatòria podeu contactar amb nosaltres a través de: 

93 444 50 00

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

 

Quin és el procés de selecció dels projectes?

Les fases de selecció de projectes d'una convocatòria en el marc d'aquest Programa són les següents:

Fase 1. Admissió, revisió i valoració de la proposta inicial del projecte (PIN). L’OCCC avalua els PIN presentats per a determinar si aquests compleixen amb les bases de la convocatòria, l’acord de Govern i el manual, i si són candidats a ser aprovats en la següent fase de selecció de projectes.

Fase 2. Presentació del document de disseny del projecte (PDD): els projectes seleccionats en la fase PIN hauran de presentar un document PDD en un format normalitzat. El PDD és un document més exhaustiu que el PIN. L’OCCC comprova que els PDD presentats es corresponen als PIN seleccionats, i els avalua i aprova en base als criteris definits. En cas que el PDD presentat no compleixi amb els criteris establerts, contacta amb el promotor per demanar-li les modificacions pertinents.  

Signatura del document de compromís

El promotor d’un projecte seleccionat signa posteriorment un document de compromís amb la Generalitat de Catalunya en el qual es compromet a: dur a terme les obres o accions necessàries per a desenvolupar el projecte segons el previst al PDD, a desenvolupar el projecte d’acord a les normatives aplicables en els àmbits nacional, autonòmic i local, a reduir les emissions i registrar els crèdits de GEH generats en una entitat col·laboradora en la compravenda durant 4 anys. 

Per a més informació veure l'apartat Per a conèixer més del Programa

Podeu consultar un model de PDD i de document de compromís de convocatòries anteriors en els enllaços següents:

 

Com es compren o venen els crèdits de GEH?

Quan estiguin disponibles els crèdits de GEH generats en el marc del Programa, la seva compra o venda s’haurà de fer a través de les entitats que col·laboren amb l’OCCC per dur a terme aquesta tasca.

Com ser entitat col·laboradora en la compra venda de crèdits de GEH del Programa?

Aquestes entitats han de complir els següents requisits:

 • Que la compra i venda de crèdits de GEH figuri al seu objecte social.
 • Que acreditin l’experiència en la compra i venda de drets de GEH durant un mínim de tres anys.
 • Que disposin d’un compte bancari específic per als cobraments i pagaments que realitzin en el marc del Programa.
 • Que hi hagi mecanismes a l’entitat que permetin el control de l’OCCC de la compra i venda de crèdits de GEH realitzats en el marc del Programa.
 • Que tinguin implementat un sistema digital de compra i venda de crèdits de GEH.

 

Per esdevenir entitat que col·labora en la compra i venda de crèdits de GEH cal complimentar la sol·licitud per la qual es declara que es compleixen els requisits i posteriorment es signa un Acord de col·laboració amb aquesta finalitat amb l’OCCC.

En els vincles següents podeu trobar el format de conveni de col·laboració per a ser entitat col·laboradora de compra i venda i el model de sol·licitud.

Entitat que ha establert un acord de col·laboració amb l'OCCC:

 • SendeCO2, Sistema Europeu de Negociació de CO2. És una empresa dedicada des del 2004 a la compra i venda de drets d’emissió i a l’assessorament tècnic de les instal·lacions industrials subjectes a la Directiva de Comerç de drets d’emissió (EU ETS).

 

 

Seguiment de la convocatòria 2016, 2017 i 2018

Convocatòria 2018

La convocatòria del 2018, es va publicar el 20 d'abril de 2018. Aquesta convocatòria ja està ressolta i s'han aprovat 3 projectes. Es tracta de dos projectes d'evitar el malbaratament alimentari promoguts per la Fundació Espigoladors i per la Fundació Nutrició sense Fronteres i un projecte de rehabilitació energètica d’un edifici d’habitatges cooperatius portat a terme per Sostre Cívic, SCCL.

Convocatòria 2017

La convocatòria del 2017, es va publicar el 20 de febrer del 2017. D'aquesta convocatòria es van aprovar 6 projectes. Es tracta de tres projectes d'evitar el malbaratament alimentari promoguts pel Banc dels Aliments de Barcelona, Girona i Lleida; un projecte de repartiment amb tricicles elèctrics i bicis en comptes de furgonetes de combustió promogut per Ecosol l’empresa d’economia solidària de Càritas Diocesana de Girona; un projecte de connexió de l'edifici de la Fundació La Caritat d'Olotd a una xarxa de calor distribuït; i per últim, un projecte de substitució d'un equip de calefacció en una residència de gent gran de la Fundació la Vall per un sistema energèticament més eficient.

Convocatòria 2016

La convocatòria del 2016, que va ser la primera, es va publicar el 7 de març de 2016. D'aquesta convocatòria es van aprovar 6 projectes que estan en fase de posada en marxa. Es tracta d’un vehicle elèctric amb energia 100% renovable promogut per la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell; quatre calderes de biomassa promogudes per la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell, la Fundació Salarich Calderer, la Fundació autisme Mas Casadevall i la Fundació Ampans respectivament; i, per últim, una instal·lació de plaques solars per a generació d’aigua calenta sanitària promoguda per la Fundació Privada St. Paul’s.

El seguiment dels projectes es du a terme anualment fins a completar quatre anys naturals. Al 2018 s'han realitzat les primeres verificacions de les reduccions corresponents a l'any 2017. S'han pogut verificar les reduccions d'emissions de 10 projectes que estaven posats en marxa des de fa més d'un any.

En els vincles següents podeu trobar informació relativa a aquesta convocatòria: infografia dels projectes aprovats convocatòria 2016, 2017 i 2018

 

Per a conèixer més del Programa

fases

El Govern ha aprovat el Programa voluntari de compensació de gasos amb efecte d’hivernacle, per tal d’acostar els projectes de compensació als seus compradors i generar un impacte positiu a nivell local.

Els projectes desenvolupats en el marc del Programa, pretenen assolir una reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a través de la realització de projectes a Catalunya. Les emissions reduïdes per aquests projectes podran ser comprades per d’altres persones físiques o jurídiques, així duent a terme el que s’anomena ‘compensació d’emissions’.

 

 
Data d'actualització: 20.11.2018