Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Polítiques  > Acords internacionals  > Conveni Marc de les Nacions Unides  > El Conveni Marc de les Nacions Unides
 

El Conveni Marc Nacions Unides

Les parts del següent Conveni,
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic 

 • Reconeixent que els canvis del clima de la Terra i els seus efectes adversos són una preocupació comuna de tota la Humanitat.
 • Preocupades pel fet que les activitats humanes han fet augmentar substancialment les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera i pel fet que aquest augment intensifica l'efecte d'hivernacle natural, la qual cosa produirà, a termini mitjà, un escalfament addicional de la superfície i l'atmosfera de la Terra que pot afectar negativament els ecosistemes naturals i la Humanitat.
 • Observant que, tant en el passat com en el moment actual, la major part de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle en el món han estat originades en els països desenvolupats, que les emissions per càpita en els països en desenvolupament són encara relativament reduïdes i que la proporció del total d'emissions originada en aquests països augmentarà a mesura que satisfacin llurs necessitats socials i de desenvolupament.
 • Conscients de la funció i la importància dels receptors i els dipòsits naturals de gasos amb efecte d'hivernacle per als ecosistemes terrestres i marins.
 • Observant que hi ha molts elements d'incertesa en les prediccions del canvi climàtic, particularment pel que fa a la seva distribució cronològica, la seva magnitud i les seves característiques regionals.
 • Reconeixent que la naturalesa mundial del canvi climàtic requereix la cooperació més amplia possible de tots els països i llur participació en una resposta internacional efectiva i apropiada, d'acord amb llurs responsabilitats comunes però diferenciades, llurs capacitats respectives i llurs condicions socials i econòmiques.
 • Recordant les disposicions pertinents de la Declaració de la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Humà, aprovada a Estocolm el 16 de juny de 1972.
 • Recordant també que els Estats, d'acord amb la Carta de les Nacions Unides i amb els principis del dret internacional, tenen el dret sobirà d'explotar llurs propis recursos en l'aplicació de llurs pròpies polítiques ambientals i de desenvolupament, i la responsabilitat de vetllar perquè les activitats que es realitzen dins llur jurisdicció o sota llur control no perjudiquin el medi ambient d'altres Estats o de zones situades fora dels límits de tota jurisdicció nacional.
 • Reafirmant el principi de la sobirania dels Estats en la cooperació internacional per fer front al canvi climàtic.
 • Reconeixent que els Estats haurien de promulgar lleis ambientals eficaces; que les normes, els objectius de gestió i les prioritats ambientals haurien de reflectir el context ambiental i de desenvolupament al qual s'apliquen, i que les normes aplicades en alguns països poden ésser inadequades i representar un cost econòmic i social injustificat en altres països, en particular els països en desenvolupament.
 • Recordant les disposicions de la Resolució 44/228 de l'Assemblea General, de 22 de desembre de 1989, relativa a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, i les resolucions 43/53, de 6 de desembre de 1988, 44/207, de 22 de desembre de 1989, 45/212, de 21 de desembre de 1990, i 46/169, de 19 de desembre de 1991, relatives a la protecció del clima mundial per a les generacions presents i futures.
 • Recordant també les disposicions de la Resolució 44/206 de l'Assemblea General, de 22 de desembre de 1989, relativa als possibles efectes negatius de l'ascens del nivell del mar sobre les illes i les zones costaneres, especialment les zones costaneres baixes, i les disposicions pertinents de la Resolució 44/172 de l'Assemblea General, de 19 de desembre de 1989, relativa a l'execució del Pla d'acció per combatre la desertificació.
 • Recordant, a més, el Conveni de Viena per a la Protecció de la Capa d'Ozó de 1985 i el Protocol de Mont-real relatiu a les substàncies que esgoten la capa d'ozó de 1987, ajustat i esmenat el 29 de juny de 1990.
 • Considerant la Declaració Ministerial de la Segona Conferència Mundial sobre el Clima, aprovada el 7 de novembre de 1990.Conscients de la valuosa tasca analítica que molts Estats duen a terme sobre el canvi climàtic i de la important contribució de l'Organització Meteorològica Mundial, el Programa Ambiental de les Nacions Unides i altres òrgans, organitzacions i organismes del sistema de les Nacions Unides, i també d'altres organismes internacionals i intergovernamentals, a l'intercanvi dels resultats procedents de la investigació científica i a la coordinació d'aquesta investigació.
 • Reconeixent que les mesures necessàries per entendre i fer front al canvi climàtic assoliran llur major eficàcia en els plans ambiental, social i econòmic si es basen en les consideracions pertinents d'ordre científic, tècnic i econòmic i si es reavaluen contínuament a la llum dels nous descobriments en la matèria.
 • Reconeixent també que diverses mesures per fer front al canvi climàtic es poden justificar econòmicament per elles mateixes i poden ajudar també a resoldre altres problemes ambientals.
 • Reconeixent també la necessitat que els països desenvolupats actuïn immediatament de manera flexible sobre la base de prioritats clares, com a primer pas vers l'aplicació d'estratègies de resposta integral en els plans mundial, nacional i, si s'escau, regional; i que tinguin en compte tots els gasos amb efecte d'hivernacle, amb la deguda consideració a llurs contribucions relatives a la intensificació de l'efecte d'hivernacle.
 • Reconeixent, a més, que els països de baixa altitud i altres països insulars petits, els països amb zones costaneres baixes, les zones àrides i semiàrides o zones exposades a inundacions, sequera i desertificació i els països en desenvolupament amb ecosistemes muntanyosos fràgils són particularment vulnerables als efectes negatius del canvi climàtic.
 • Reconeixent les dificultats especials amb què es poden trobar alguns països, especialment els que són països en desenvolupament, les economies dels quals depenen particularment de la producció, l'ús i l'exportació de combustibles fòssils, com a conseqüència de les mesures adoptades per limitar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.
 • Afirmant que les respostes al canvi climàtic haurien de coordinar-se de manera integrada amb el desenvolupament social i econòmic per evitar efectes negatius sobre aquest desenvolupament, tenint en compte plenament les necessitats prioritàries legítimes dels països en desenvolupament per a l'assoliment d'un creixement econòmic sostingut i l'eradicació de la pobresa.
 • Reconeixent que tots els països, especialment els països en desenvolupament, necessiten tenir accés als recursos necessaris per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic i social sostenible, i que els països en desenvolupament, per tal d'avançar vers aquest objectiu, hauran d'augmentar llur consum d'energia, tenint en compte les possibilitats d'aconseguir una major eficiència energètica i de controlar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en general, entre altres coses mitjançant l'aplicació de noves tecnologies en condicions que facin que aquesta aplicació sigui econòmicament i socialment beneficiosa.
 • Decidides a protegir el sistema climàtic per a les generacions presents i futures.

  Han convingut el següent (Als efectes del present Conveni):

  Article 1. Definicions

  - 1. Per "efectes adversos del canvi climàtic" s'entenen els canvis en el medi ambient físic o en la biota resultants del canvi climàtic que tenen efectes nocius considerables sobre la composició, la capacitat de recuperació o la productivitat dels ecosistemes naturals o subjectes a ordenació, o sobre el funcionament dels sistemes socioeconòmics, o sobre la salut i el benestar humans.

  - 2. Per "canvi climàtic" s'entén un canvi de clima atribuït directament o indirecta a l'activitat humana, que altera la composició de l'atmosfera mundial i que se suma a la variabilitat natural del clima observada durant períodes de temps comparables.

  - 3. Per "sistema climàtic" s'entén la totalitat de l'atmosfera, la hidrosfera, la biosfera i la geosfera, i llurs interaccions.

  - 4. Per "emissions" s'entén l'alliberament de gasos amb efecte d'hivernacle o llurs precursors en l'atmosfera en una àrea i un període de temps especificats.

  - 5. "Gasos amb efecte d'hivernacle" designen aquells components gasosos de l'atmosfera, tant naturals com antropògenics, que absorbeixen i reemeten radiació infraroja.

  - 6. Per "organització regional d'integració econòmica" s'entén una organització constituïda pels Estats sobirans d'una regió determinada que tenen competència pel que fa als assumptes que es regeixen pel present Conveni o pels seus protocols, i que ha estat degudament autoritzada, d'acord amb els seus procediments interns, per signar, ratificar, acceptar i aprovar els instruments corresponents, o adherir-s'hi.

  - 7. Per "dipòsit" s'entén un o més components del sistema climàtic on hi ha emmagatzemat un gas amb efecte d'hivernacle, un aerosol o un precursor d'un gas amb efecte d'hivernacle de l'atmosfera.

  - 8. Per "receptor" s'entén qualsevol procés, activitat o mecanisme que absorbeix un gas amb efecte d'hivernacle, un aerosol o un precursor d'un gas amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera.

  - 9. Per "font" s'entén qualsevol procés o activitat que allibera un gas amb efecte d'hivernacle, un aerosol o un precursor d'un gas efecte d'hivernacle a l'atmosfera.

  Article 2. Objectiu

  - L'objectiu últim del present Conveni i de tot instrument jurídic connex que adopti la Conferència de les Parts és aconseguir, d'acord amb les disposicions pertinents del Conveni, l'estabilització de les concentracions de gasos amb efecte d'hivernacle a l'atmosfera a un nivell que impedeixi interferències antropogèniques perilloses en el sistema climàtic. Aquest nivell s'hauria d'aconseguir dins un termini suficient perquè els ecosistemes s'adaptin naturalment al canvi climàtic, per assegurar que la producció d'aliments no es vegi amenaçada i per permetre que el desenvolupament econòmic continuï de manera sostenible.

  Les Parts, en les mesures que adoptin per assolir l'objectiu del Conveni i aplicar-ne les disposicions, es guiaran, entre altres coses, pel següent:

  Article 3. Principis

  - 1. Les Parts haurien de protegir el sistema climàtic en benefici de les generacions presents i futures, sobre la base de l'equitat i d'acord amb llurs responsabilitats comunes però diferenciades i amb llurs respectives capacitats.
  Conseqüentment, aquelles Parts que són països desenvolupats haurien de prendre la iniciativa per combatre el canvi climàtic i els seus efectes adversos.

  - 2. S'haurien de prendre plenament en consideració les necessitats específiques i les circumstàncies especials de les Parts que són països en desenvolupament, especialment aquelles Parts que són particularment vulnerables als efectes adversos del canvi climàtic, i, d'aquestes Parts, especialment les que són països en desenvolupament, que haurien de suportar una càrrega anormal o desproporcionada en virtut del Conveni.

  - 3. Les Parts haurien de prendre mesures de precaució per preveure, prevenir o reduir al mínim les causes del canvi climàtic i mitigar-ne els efectes negatius. Quan hi hagi amenaça de dany greu o irreversible, la manca de certesa científica absoluta no s'hauria d'utilitzar com a raó per ajornar aquestes mesures, tenint en compte que les polítiques i mesures per fer front al canvi climàtic haurien d'ésser eficaces en funció dels costos per tal d'assegurar beneficis mundials al menor cost possible. Amb aquesta finalitat, les esmentades polítiques i mesures haurien de tenir en compte els diferents contextos socioeconòmics, ésser integrals, incloure totes les fonts, receptors i dipòsits pertinents de gasos efecte d'hivernacle i incloure tots els sectors econòmics. Els esforços per fer front al canvi climàtic poden dur-se a terme en cooperació entre les Parts interessades.

  - 4. Les Parts tenen el dret al desenvolupament sostenible i haurien de promoure'l. Les polítiques i mesures per protegir el sistema climàtic contra el canvi induït per l'ésser humà haurien d'ésser apropiades a les condicions específiques de cada una de les Parts i estar integrades en els programes nacionals de desenvolupament, tenint en compte que el creixement econòmic és essencial per a l'adopció de mesures encaminades a fer front al canvi climàtic.

  - 5. Les Parts haurien de cooperar en la promoció d'un sistema econòmic internacional obert i propici que conduís al creixement econòmic i al desenvolupament sostenibles en totes les Parts, particularment en les que són països en desenvolupament, permetent-los així de fer front en millors condicions als problemes del canvi climàtic. Les mesures adoptades per combatre el canvi climàtic, incloses les unilaterals, no haurien de constituir un mitjà de discriminació arbitrària o injustificable ni una restricció encoberta al comerç internacional.

  Article 4. Compromisos

  - 1. Totes les Parts, tenint en compte llurs responsabilitats comunes però diferenciades i el caràcter específic de llurs prioritats nacionals i regionals de desenvolupament, de llurs objectius i de llurs circumstàncies, hauran de:

  Elaborar, actualitzar periòdicament, publicar i facilitar a la Conferència de les Parts, d'acord amb l'article 12, inventaris nacionals de les emissions antropogèniques per part de les fonts i de l'absorció per part dels receptors de tots els gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real, utilitzant metodologies comparables que hauran d'ésser acordades per la Conferència de les Parts.

  * Formular, aplicar, publicar i actualitzar regularment programes nacionals i, si s'escau, regionals, que continguin mesures orientades a mitigar el canvi climàtic, tenint en compte les emissions antropogèniques per part de les fonts i l'absorció per part dels receptors de tots els gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real, i mesures per facilitar l'adaptació adequada al canvi climàtic.

  * Promoure i donar suport amb llur cooperació al desenvolupament, l'aplicació i la difusió, inclosa la transferència, de tecnologies, pràctiques i processos que controlin, redueixin o previnguin les emissions antropogèniques de gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real en tots els sectors pertinents, entre ells l'energia, el transport, la indústria, l'agricultura, la silvicultura i la gestió de residus.

  * Promoure la gestió sostenible i promoure i donar suport amb llur cooperació a la conservació i l'enfortiment, si s'escau, dels receptors i dipòsits de tots els gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real, inclosos la biomassa, els boscos i els oceans i també d'altres ecosistemes terrestres, costaners i marins.

  * Cooperar en els preparatius per a l'adaptació als impactes del canvi climàtic; desenvolupar i elaborar plans apropiats i integrats per a l'ordenació de les zones costaneres, els recursos hídrics i l'agricultura i per a la protecció i rehabilitació de les zones, particularment d'Àfrica, afectades per la sequera i la desertificació, i també per les inundacions.

  * Tenir en compte, en la mesura del possible, les consideracions relatives al canvi climàtic en llurs polítiques i mesures socials, econòmiques i ambientals pertinents, i emprar mètodes apropiats (per exemple, avaluacions d'impacte., formulats i determinats a escala nacional amb l'objectiu de reduir al mínim els efectes negatius sobre l'economia, la salut pública i la qualitat del medi ambient dels projectes o les mesures empresos per les Parts per mitigar el canvi climàtic o adaptar-s'hi.

  * Promoure i donar suport amb llur cooperació a la investigació científica, tecnològica, tècnica, socioeconòmica i d'altra mena, a l'observació sistemàtica i l'establiment d'arxius de dades relatius al sistema climàtic amb l'objectiu de facilitar la comprensió de les causes, els efectes, la magnitud i la distribució cronològica del canvi climàtic i també de les conseqüències econòmiques i socials de les diferents estratègies de resposta, i amb l'objectiu també de reduir o eliminar els elements d'incertesa que encara subsisteixen al respecte.

  * Promoure i donar suport amb llur cooperació a l'intercanvi ple, obert i oportú de la informació pertinent d'ordre científic, tecnològic, tècnic, socioeconòmic i jurídic sobre el sistema climàtic i el canvi climàtic, i sobre les conseqüències econòmiques i socials de les diferents estratègies de resposta.

  * Promoure i donar suport amb llur cooperació a l'educació, la capacitació i la sensibilització del públic respecte al canvi climàtic, i estimular la participació més àmplia possible en aquest procés, inclosa la de les organitzacions no-governamentals.

  * Comunicar a la Conferència de les Parts la informació relativa a l'aplicació del Conveni, d'acord amb l'article 12

  - 2. Les Parts que són països desenvolupats i la resta de les Parts incloses en l'annex I es comprometen específicament a complir el que s'estipula a continuació:

  * Cada una d'aquestes Parts adoptarà polítiques nacionals i prendrà les mesures corresponents de mitigació del canvi climàtic, limitarà les seves emissions antropogèniques de gasos amb efecte d'hivernacle i protegirà i minorarà els seus receptors i dipòsits de gasos amb efecte d'hivernacle. Aquestes polítiques i mesures demostraran que els països desenvolupats estan prenent la iniciativa pel que fa a modificar les tendències més a llarg termini de les emissions antropogèniques en concordança amb l'objectiu del present Conveni; reconeixent que el retorn, abans de finals de l'actual decenni, als nivells anteriors d'emissions antropogèniques de diòxid de carboni i d'altres gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real contribuiria a aquesta modificació; i tenint en compte les diferències de punts de partida i aproximació, d'estructures econòmiques i bases de recursos entre aquestes Parts, la necessitat de mantenir un creixement econòmic fort i sostenible, les tecnologies disponibles i d'altres circumstàncies individuals; i també la necessitat que cada una d'aquestes Parts contribueixi de manera equitativa i apropiada a l'acció mundial per a la consecució d'aquest objectiu. Aquestes Parts podran aplicar les esmentades polítiques i mesures conjuntament amb altres Parts i podran ajudar altres Parts a contribuir a l'objectiu del Conveni i, en particular, a l'objectiu d'aquest incís.

  * A fi de promoure l'avenç cap a aquest objectiu, cada una d'aquestes Parts presentarà, d'acord amb l'article 12, dins dels sis mesos següents a l'entrada en vigor del Conveni en el seu territori, i periòdicament a partir d'aleshores, informació detallada sobre les polítiques i mesures a què es fa referència en l'incís a., i sobre les projeccions resultants respecte a les emissions antropogèniques per part de les fonts i a l'absorció per part dels receptors de gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real per al període al qual es refereix l'incís a., amb la finalitat de retornar de manera individual o conjunta als nivells de 1990 d'aquestes emissions antropogèniques de diòxid de carboni i d'altres gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real. La Conferència de les Parts examinarà aquesta informació en el seu primer període de sessions i a partir d'aleshores de forma periòdica, d'acord amb l'article 7.

  * Per tal de calcular les emissions per part de les fonts i l'absorció per part dels receptors de gasos amb efecte d'hivernacle per a les finalitats de l'incís b., es prendran en consideració els coneixements científics més exactes de què es disposi; entre ells, els relatius a la capacitat efectiva dels receptors i a la respectiva contribució d'aquests gasos al canvi climàtic. La Conferència de les Parts examinarà i acordarà les metodologies que s'hauran d'emprar per a aquests càlculs en el seu primer període de sessions i les revisarà periòdicament a partir d'aleshores.

  * La Conferència de les Parts examinarà, en el seu primer període de sessions, els incisos a. i b. per tal de determinar si són adequats. Aquest examen es durà a terme a la llum de les informacions i avaluacions científiques més exactes de què es disposi sobre el canvi climàtic i les seves repercussions, i també de la informació tècnica, social i econòmica pertinent. Sobre la base d'aquest examen, la Conferència de les Parts adoptarà mesures apropiades, que podran consistir en l'aprovació d'esmenes als compromisos estipulats en els incisos a. i b. La Conferència de les Parts, en el seu primer període de sessions, també adoptarà decisions sobre criteris per a l'aplicació conjunta indicada en l'incís a. Es realitzarà un segon examen dels incisos a. i b. no més tard del 31 de desembre de 1998, i posteriorment d'altres a intervals regulars determinats per la Conferència de les Parts, fins que s'assoleixi l'objectiu del present Conveni.

  * Cada una d'aquestes Parts:

  -  Coordinarà amb la resta de Parts indicades, si s'escau, els corresponents instruments econòmics i administratius elaborats per assolir l'objectiu del Conveni

  -  Identificarà i revisarà periòdicament les polítiques i pràctiques pròpies que promoguin la realització d'activitats que produeixin nivells d'emissions antropogèniques de gasos amb efecte d'hivernacle, no controlats pel Protocol de Mont-real, superiors als que normalment es produirien

  * La Conferència de les Parts examinarà, no més tard del 31 de desembre de 1998, la informació disponible amb l'objectiu d'adoptar decisions respecte a les esmenes que correspongui introduir en la llista dels annexos I i II, amb l'aprovació de la Part interessada.

  * Qualsevol de les Parts no incloses en l'annex I podrà, en el seu instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió, o en qualsevol moment a partir d'aleshores, notificar al Dipositari la seva intenció d'obligar-se en virtut dels incisos a. i b. anteriors. El Dipositari informarà la resta de signataris i Parts d'aquesta notificació.

  - 3. Les Parts que són països desenvolupats i la resta de Parts que figuren a l'annex II proporcionaran recursos financers nous i addicionals per cobrir la totalitat de les despeses convingudes que efectuïn les Parts que són països en desenvolupament, als efectes de complir llurs obligacions en virtut del paràgraf 1 de l'article 12. També proporcionaran els recursos financers (entre ells, recursos per a la transferència de tecnologia. que les Parts que són països en desenvolupament necessitin per satisfer la totalitat de les despeses addicionals convingudes resultants de l'aplicació de les mesures establertes en el paràgraf 1 d'aquest article i que s'hagin acordat entre una Part que és país en desenvolupament i l'entitat o entitats internacionals a les quals es refereix l'article 11, d'acord amb el present article. En portar a la pràctica aquests compromisos, es tindrà en compte la necessitat que el flux de fons sigui adequat i previsible i també la importància que la càrrega es distribueixi adequadament entre les Parts que són països desenvolupats.

  - 4. Les Parts que són països desenvolupats i la resta de Parts desenvolupades que figuren a l'annex II també ajudaran les Parts que són països en desenvolupament particularment vulnerables als efectes adversos del canvi climàtic a fer front als costos que impliqui llur adaptació a aquests efectes adversos.

  - 5. Les Parts que són països en desenvolupament i la resta de Parts desenvolupades que figuren a l'annex II prendran totes les mesures possibles per promoure, facilitar i finançar, segons convingui, la transferència de tecnologies i coneixements pràctics ambientalment sans, o l'accés a aquestes tecnologies i coneixements, a altres Parts, especialment les Parts que són països en desenvolupament, a fi que puguin aplicar les disposicions del Conveni. En aquest procés, les Parts que són països desenvolupats donaran suport al desenvolupament i la millora de les capacitats i tecnologies endògenes de les Parts que són països en desenvolupament. Altres Parts i organitzacions que estiguin en condicions de fer-ho també podran contribuir a facilitar la transferència de les esmentades tecnologies.

  - 6. En el compliment dels compromisos contrets en virtut del paràgraf 2, la Conferència de les Parts atorgarà cert grau de flexibilitat a les Parts incloses en l'annex I que estan en procés de transició cap a una economia de mercat, a fi d'augmentar la capacitats d'aquestes Parts de fer front al canvi climàtic, fins i tot en relació amb el nivell històric d'emissions antropogèniques de gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real pres com a referència. - 7. La mesura en què les Parts que són països en desenvolupament portin a la pràctica efectivament llurs compromisos en virtut del Conveni dependrà de la manera en què les Parts que són països desenvolupats portin a la pràctica efectivament llurs compromisos relatius als recursos financers i a la transferència de tecnologia, i es tindrà plenament en compte el fet que el desenvolupament econòmic i social i l'eradicació de la pobresa són les prioritats primeres i essencials de les Parts que són països en desenvolupament.

  - 8. En dur a la pràctica els compromisos als quals es refereix el present article, les Parts estudiaran a fons les mesures que calgui prendre en virtut del Conveni, amb la inclusió de mesures relacionades amb el finançament, les assegurances i la transferència de tecnologia, per atendre les necessitats i preocupacions específiques de les Parts que són països en desenvolupament derivades dels efectes adversos del canvi climàtic o de l'impacte de l'aplicació de mesures de resposta. Es posarà especial atenció en les necessitats dels països següents:

  * Els països insulars petits

  * Els països amb zones costaneres baixes

  * Els països amb zones àrides o semiàrides, zones forestals i zones exposades al deteriorament forestal

  * Els països amb zones propenses als desastres naturals

  * Els països amb zones exposades a la sequera i la desertificació

  * Els països amb zones d'alta contaminació atmosfèrica urbans

  * Els països amb zones d'ecosistemes fràgils, inclosos els ecosistemes muntanyosos

  * Els països les economies dels quals depenen en gran mesura dels ingressos generats per la producció, el processament i l'exportació de combustibles fòssils i productes associats d'energia intensiva, o de llur consum

  * Els països sense litoral i els països de trànsit

  * A més, la Conferència de les Parts pot prendre les mesures que convinguin en relació amb aquest paràgraf.

  - 9. Les Parts prendran plenament en consideració les necessitats específiques i les situacions especials dels països menys avançats en adoptar mesures respecte al finançament i la transferència de tecnologia. - 10. En dur a la pràctica els compromisos dimanants del Conveni, les Parts tindran en compte, d'acord amb l'article 10, la situació de les Parts, en especial de les Parts que són països en desenvolupament, les economies de les quals siguin vulnerables als efectes adversos de les mesures de resposta als canvis climàtics. Això s'aplica en especial a les Parts les economies de les quals depenen en gran mesura dels ingressos generats per la producció, el processament i l'exportació de combustibles fòssils i de productes associats d'energia intensiva, o de llur consum, o bé de l'ús de combustibles fòssils la substitució dels quals els ocasioni serioses dificultats.

  Article 5. lnvestigació i observació sistemàtica

  En dur a la pràctica els compromisos als quals fa referència l'incís g. del paràgraf 1 de l'article 4, les Parts:

  * Donaran suport i desenvoluparan encara més, si s'escau, els programes i les xarxes o organitzacions internacionals i intergovernamentals que tinguin per objecte definir, realitzar, avaluar o finançar activitats d'investigació, recopilació de dades i observació sistemàtica, tenint en compte la necessitat de minimitzar la duplicació d'esforços

  * Donaran suport als esforços internacionals i intergovernamentals per reforçar l'observació sistemàtica i les capacitats i els mitjans nacionals d'investigació científica i tècnica, particularment en els països en desenvolupament, i per promoure l'accés a les dades obtingudes de zones situades fora de la jurisdicció nacional, i també l'intercanvi i l'anàlisi d'aquestes dades

  * Tindran en compte les necessitats i preocupacions particulars dels països en desenvolupament i cooperaran amb la finalitat de minorar llurs mitjans i capacitats endògenes per tal de participar en els esforços als quals fan referència els dos punts anteriors


  Article 6. Educació, formació i sensibilització del públic

  En dur a la pràctica els compromisos als quals es refereix l'incís i. del paràgraf 1 de l'article 4, les Parts:

  *Promouran i facilitaran, en el pla nacional i, si s'escau, en els plans subregional i regional, d'acord amb les lleis i els reglaments nacionals i segons llurs capacitats respectives:

  - L'elaboració i aplicació de programes d'educació i sensibilització del públic sobre el canvi climàtic i els seus efectes

  - L'accés del públic a la informació sobre el canvi climàtic i els seus efectes

  - La participació del públic en l'estudi del canvi climàtic i dels seus efectes i en l'elaboració de les respostes adequades

  - La formació de personal científic, tècnic i directiu

  *Cooperaran, en el pla internacional, i, si s'escau, mitjançant organismes ja existents, promouran:

  - La preparació i l'intercanvi de material educatiu i de material destinat a sensibilitzar el públic sobre el canvi climàtic i els seus efectes

  - Programes d'educació i formació, inclòs el reforçament de les institucions nacionals i l'intercanvi o l'adscripció de personal encarregat de formar experts en aquesta esfera, en particular per als països en desenvolupament

  Article 7. Conferència de les Parts

  - 1. En virtut del present article, s'estableix la creació d'una Conferència de les Parts.

  - 2. La Conferència de les Parts, en qualitat d'òrgan suprem del present Conveni, examinarà regularment l'aplicació del Conveni i de tot instrument jurídic connex que adopti la Conferència de les Parts i, d'acord amb el seu mandat, prendrà les decisions necessàries per promoure l'aplicació eficaç del present Conveni. A aquest efecte:

  * Examinarà periòdicament les obligacions de les Parts i les disposicions institucionals establertes en virtut del present Conveni a la llum de l'objectiu del Conveni, de l'experiència obtinguda arran de la seva aplicació i de l'evolució dels coneixements científics i tècnics

  * Promourà i facilitarà l'intercanvi d'informació sobre les mesures adoptades per les Parts per tal de fer front al canvi climàtic i als seus efectes, tenint en compte les circumstàncies, responsabilitats i capacitats diferents de les Parts i llurs respectius compromisos en virtut del Conveni

  * Facilitarà, a petició de dues o més Parts, la coordinació de les mesures adoptades per elles per fer front al canvi climàtic i als seus efectes, tenint en compte les circumstàncies, responsabilitats i capacitats de les Parts i llurs respectius compromisos en virtut del Conveni

  * Promourà i dirigirà, d'acord amb l'objectiu i les disposicions del Conveni, el desenvolupament i el perfeccionament periòdic de metodologies comparables que acordarà la Conferència de les Parts, entre altres coses, amb l'objectiu de preparar inventaris de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per part de les fonts i de llur absorció per part dels receptors i d'avaluar l'eficàcia de les mesures adoptades per limitar les emissions í fomentar l'absorció d'aquests gasos

  * Avaluarà, sobre la base de tota la informació que se li proporciona d'acord amb les disposicions del Conveni, l'aplicació del Conveni per part de les Parts, els efectes generals de les mesures adoptades en virtut del Conveni, en particular els efectes ambientals, econòmics i socials i també llur efecte acumulatiu, i la mesura en què s'avança vers la consecució de l'objectiu del Conveni

  * Examinarà i aprovarà informes periòdics sobre l'aplicació del Conveni i en disposarà la publicació

  * Farà recomanacions sobre tota qüestió necessària per a l'aplicació del Conveni

  * Procurarà mobilitzar recursos financers d'acord amb els paràgrafs 3, 4 i 5 de l'article 4, i amb l'article 11

  *Establirà els òrgans subsidiaris que considera necessaris per a l'aplicació del Conveni

  *Examinarà els informes presentats pels seus òrgans subsidiaris i proporcionarà directrius a aquests òrgans

  *Acordarà i aprovarà, per consens, el seu reglament i el seu reglament financer, i els dels òrgans subsidiaris

  *Sol·licitarà, si s'escau, els serveis i la cooperació de les organitzacions internacionals i dels òrgans intergovernamentals i no-governamentals competents, i utilitzarà la informació que aquestes organitzacions i aquests òrgans li proporcionin

  *Durà a terme la resta de funcions que siguin necessàries per assolir l'objectiu del present Conveni, i també la resta de funcions que se li encomanen en el Conveni

  - 3. La Conferència de les Parts, en el seu primer període de sessions, aprovarà el seu propi reglament i els dels seus òrgans subsidiaris establerts en virtut del Conveni, els quals inclouran procediments per a l'adopció de decisions sobre assumptes per als quals no s'apliquin els procediments d'adopció de decisions estipulats en el Conveni. Aquests procediments podran especificar la majoria necessària per a l'adopció de determinades decisions.

  - 4. El primer període de sessions de la Conferència de les Parts serà convocat per la Secretaria provisional esmentada a l'article 21, i tindrà lloc no més tard d'un any des de l'entrada en vigor del Conveni. Posteriorment, els períodes ordinaris de sessions de la Conferència de les Parts tindran lloc anualment, excepte en el cas que la Conferència decideixi alguna altra cosa.

  - 5. Els períodes extraordinaris de sessions de la Conferència de les Parts tindran lloc cada vegada que la Conferència ho consideri necessari, o bé quan una de les Parts ho sol·liciti per escrit i, dins dels sis mesos següents a la notificació de la sol·licitud per part de la Secretaria a les Parts, la sol·licitud obtingui el suport de com a mínim un terç de les Parts.

  - 6. Les Nacions Unides, els seus organismes especialitzats i l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica, i també tot Estat membre o tot observador d'aquestes organitzacions que no siguin Parts en el Conveni, podran estar present en els períodes de sessions de la Conferència de les Parts com a observadors. Tot altre organisme o òrgan, sigui nacional o internacional, governamental o no-governamental, competent en els assumptes compresos en el Conveni i que hagi informat la Secretaria del seu desig d'estar representats en un període de sessions de la Conferència de les Parts com a observador, podrà ésser admès en qualitat d'observador, excepte en el cas que un terç de les Parts presents s'hi oposi. L'admissió i participació dels observadors es regirà pel reglament aprovat per la Conferència de les Parts.

  Article 8. Secretaria

  - 1. En virtut del present article s'estableix una Secretaria.

  - 2. Les funcions de la Secretaria seran les següents:

  *Organitzar els períodes de sessions de la Conferència de les Parts i dels òrgans subsidiaris establerts en virtut del Conveni, i prestar-los els serveis necessaris

  *Reunir i trametre els informes que se li presentin

  *Presentis assistència a les Parts, en particular a les Parts que són països en desenvolupament, a instància seva, en la reunió i transmissió de la informació necessària d'acord amb les disposicions del Conveni

  *Preparar informes sobre les seves activitats i presentar-los a la Conferència de les Parts

  *Garantir la coordinació necessària amb les secretaries de la resta d'òrgans internacionals pertinents

  *Executar les disposicions administratives i contractuals que siguin necessàries per al compliment eficaç de les seves funcions, sota la direcció general de la Conferència de les Parts

  *Desenvolupar la resta de funcions de secretaria especificades en el Conveni i en qualsevol dels seus protocols, i tota la resta de funcions que determini la Conferència de les Parts

  - 3. La Conferència de les Parts, en el seu primer període de sessions, designarà una Secretaria permanent i adoptarà les mesures necessàries per al seu funcionament.

  Article 9. Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic

  - 1. En el present article s'estableix un Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic encarregat de proporcionar a la Conferència de les Parts, i, si s'escau, a la resta dels seus òrgans subsidiaris, informació i assessorament oportuns sobre els aspectes científics i tecnològics relacionats amb el present Conveni

  Aquest òrgan estarà obert a la participació de totes les Parts i serà multidisciplinari. Estarà integrat per representants dels governs amb competència en l'esfera de l'especialització pertinent. Presentarà regularment informes a la Conferència de les Parts sobre tots els aspectes de la seva tasca.

  - 2. Sota la direcció de la Conferència de les Parts i amb el suport dels òrgans internacionals competents existents, aquest òrgan:

  *Proporcionarà avaluacions sobre l'estat dels coneixements científics relacionats amb el canvi climàtic i els seus efectes

  *Proporcionarà avaluacions científiques sobre els efectes de les mesures adoptades per a l'aplicació del Conveni

  *Identificarà les tecnologies i els coneixements especialitzats que siguin innovadors, eficients i més avançats i oferirà assessorament sobre les formes de promoure el desenvolupament o de transferir les esmentades tecnologies

  *Oferirà assessorament sobre programes científics, sobre la cooperació internacional relativa a la investigació i l'evolució del canvi climàtic i sobre els mitjans de donar suport al desenvolupament de les capacitats endògenes dels països en desenvolupament

  *Respondrà les preguntes de caràcter científic, tècnic i metodològic que la Conferència de les Parts i els seus òrgans subsidiaris li plantegin

  - 3. La Conferència de les Parts podrà ampliar ulteriorment les funcions i el mandat d'aquest òrgan.

  Article 10. Òrgan Subsidiari d'Execució

  - 1. S'estableix un Òrgan Subsidiari d'Execució encarregat d'ajudar la Conferència de les Parts en l'avaluació i l'examen del compliment efectiu del present Conveni. Aquest òrgan estarà obert a la participació de totes les Parts i estarà integrat per representants governamentals que siguin experts en qüestions relacionades amb el canvi climàtic. Presentarà regularment informes a la Conferència de les Parts sobre tots els aspectes de la seva tasca.

  - 2. Sota la direcció de la Conferència de les Parts, aquest òrgan:

  *Examinarà la informació tramesa d'acord amb el paràgraf 1 de l'article 12, a fi d'avaluar en el seu conjunt els efectes agregats de les mesures adoptades per les Parts a la llum de les avaluacions científiques més recents relatives al canvi climàtic

  *Examinarà la informació tramesa d'acord amb el paràgraf 2 de l'article 12, a fi d'ajudar la Conferència de les Parts en la realització dels exàmens estipulats en 'incís d. del paràgraf 2 de l'article 4

  *Ajudarà la Conferència de les Parts, si s'escau, en la preparació i aplicació de les seves decisions

  Article 11. Mecanisme de finançament

  - 1. En el present article es defineix un mecanisme per al subministrament de recursos financers a títol de subvenció o en condicions de favor per a, entre altres coses, la transferència de tecnologia. Aquest mecanisme funcionarà sota la direcció de la Conferència de les Parts i retrà comptes a aquesta conferència, la qual en decidirà les polítiques, les prioritats de programes i els criteris d'elegibilitat en relació amb el present Conveni. El seu funcionament serà encomanat a una o més entitats internacionals ja existents.

  - 2. El mecanisme financer tindrà una representació equitativa i equilibrada de totes les Parts en el marc d'un sistema de direcció transparent.

  - 3. La Conferència de les Parts i l'entitat o entitats a les quals s'encomani el funcionament del mecanisme financer acordaran les disposicions destinades a posar en pràctica els paràgrafs precedents, entre les quals s'inclouran les següents:

  *Modalitats per assegurar que els projectes finançats per fer front al canvi climàtic estiguin d'acord amb les polítiques, les prioritats de programa i els criteris d'elegibilitat establerts per la Conferència de les Parts

  *Modalitats mitjançant les quals una determinada decisió de finançament pugui ésser reconsiderada a la llum d'aquestes polítiques, prioritats de programa i criteris d'elegibilitat

  *La presentació per part de l'entitat o entitats d'informes periòdics a la Conferència de les Parts sobre les seves operacions de finançament, de manera compatible amb el requisit de rendició de comptes enunciat al punt 1

  *La determinació de manera previsible i identificable de l'abast del finançament necessari i disponible per a l'aplicació del present Conveni i les condicions d'acord amb les quals es revisarà periòdicament aquest abast

  - 4. La Conferència de les Parts farà, en el seu primer període de sessions, arranjaments per aplicar les disposicions precedents i examinarà i prendrà en consideració les disposicions transitòries a les quals es fa referència al paràgraf 3 de l'article 21, i decidirà si s'han de mantenir aquestes disposicions transitòries. Dins dels quatre anys següents, la Conferència de les Parts examinarà el mecanisme financer i n'adoptarà les mesures apropiades.

  - 5. Les Parts que són països desenvolupats podran també proporcionar, i les Parts que són països en desenvolupament podran utilitzar, recursos financers relacionats amb l'aplicació del present Conveni per conductes bilaterals, regionals i per altres conductes multilaterals.

  Article 12. Transmissió de la informació relacionada amb l'aplicació

  - 1. D'acord amb el paràgraf 1 de l'article 4, cada una de les Parts trametrà a la Conferència de les Parts, per mitjà de la Secretaria, els elements d'informació següents:

  *Un inventari nacional, en la mesura que ho permetin les seves possibilitats, de les emissions antropogèniques per part de les fonts i de l'absorció per part dels receptors de tots els gasos amb efecte d'hivernacle no controlats pel Protocol de Mont-real utilitzant metodologies comparables que promourà i aprovarà la Conferència de les Parts

  *Una descripció general de les mesures que ha adoptat o preveu adoptar en aplicació del Conveni

  *Qualsevol altra informació que la Part considera pertinent per a la consecució de l'objectiu del Conveni i apta per ésser inclosa en la seva comunicació, incloses, si fos factible, dades pertinents per al càlcul de les tendències de les emissions mundials

  - 2. Cadascuna de les Parts que són països desenvolupats i cada una de la resta de Parts compreses en l'annex I inclourà en la seva comunicació els elements d'informació següents: *Una descripció detallada de les polítiques i mesures que hagi aprovat per posar en pràctica el seu compromís d'acord amb els incisos a. i b. del paràgraf 2 de l'article 4

  *Una estimació concreta dels efectes que tindran les polítiques i mesures a les quals es fa referència en l'apartat a. sobre les emissions antropogèniques per part de les seves fonts i sobre l'absorció per part dels receptors de gasos amb efecte d'hivernacle durant el període al qual es fa referència en l'incís a. del paràgraf 2 de l'article 4

  - 3. A més, cadascuna de les Parts que sigui un país desenvolupat i cadascuna de la resta de les Parts desenvolupades compreses en l'annex I inclouran detalls de les mesures adoptades d'acord amb els paràgrafs 3, 4 i 5 de l'article 4.

  - 4. Les Parts que són països en desenvolupament podran proposar voluntàriament projectes de finançament en què precisaran les tecnologies, els materials, l'equip, les tècniques o les pràctiques que es necessitarien per executar aquests projectes i inclouran, si és possible, una estimació de tots els costos addicionals, de les reduccions de les emissions i de l'increment de l'absorció de gasos amb efecte d'hivernacle, i també una estimació dels beneficis consegüents.

  - 5. Cadascuna de les Parts que sigui un país en desenvolupament i cadascuna de la resta de les Parts incloses en l'annex I presentaran una comunicació inicial dins dels sis mesos següents a l'entrada en vigor del Conveni en la Part en qüestió. Cadascuna de la resta de les Parts que no figuri en aquesta presentarà una comunicació inicial dins d'un termini de tres anys comptats des de l'entrada en vigor del Conveni en aquesta Part o des del moment en què es disposi de recursos financers d'acord amb el paràgraf 3 de l'article 4. Les Parts que pertanyin al grup dels països menys avançats podran presentar la comunicació inicial a llur discreció. La Conferència de les Parts determinarà la freqüència de les comunicacions posteriors de totes les Parts, tenint en compte els diferents terminis fixats en aquest paràgraf.

  - 6. La informació presentada per les Parts d'acord amb aquest article serà tramesa per la Secretaria, com abans millor, a la Conferència de les Parts i als òrgans subsidiaris corresponents. Si cal, la Conferència de les Parts podrà examinar novament els procediments de comunicació de la informació.

  - 7. A partir del seu primer període de sessions, la Conferència de les Parts adoptarà disposicions per facilitar l'assistència tècnica i financera a les Parts que són països en desenvolupament, a petició seva, als efectes de recopilar i presentar informació d'acord amb aquest article i de determinar les necessitats tècniques i financeres associades amb els projectes proposats i les mesures de resposta en virtut de l'article 4. Aquesta assistència podrà ésser proporcionada per altres Parts, per organitzacions internacionals competents i per la Secretaria, segons convingui.

  - 8. Qualsevol grup de Parts podrà, d'acord amb les directrius que adopti la Conferència de les Parts i prèvia notificació a la Conferència de les Parts, presentar una comunicació conjunta en compliment de les obligacions que l'afecten en virtut del present article, sempre que aquesta comunicació inclogui informació sobre el compliment per part de cadascuna d'aquestes Parts de llurs obligacions individuals d'acord amb el present Conveni.

  - 9. La informació que rebi la Secretaria i que estigui catalogada com a informació confidencial per la Part que la presenti, d'acord amb criteris que establirà la Conferència de les Parts, serà recollida per la Secretaria de manera que es protegeixi el seu caràcter confidencial abans de posar-la a disposició d'algun dels òrgans que participen en la transmissió i l'examen de la informació.

  - 10. D'acord amb el paràgraf 9, i sense perjudici de la facultat de qualsevol de les Parts de fer pública la seva comunicació en qualsevol moment, la Secretaria farà publiques les comunicacions de les Parts d'acord amb aquest article en el moment en què siguin presentades a la Conferència de les Parts.

  Article 13. Resolució de qüestions relacionades amb l'aplicació del Conveni

  - En el seu primer període de sessions, la Conferència de les Parts considerarà l'establiment d'un mecanisme consultiu multilateral al qual podran recorrer les Parts, si així ho sol·liciten, per a la resolució de qüestions relacionades amb l'aplicació del present Conveni.

  Article 14. Solució de controvèrsies

  - 1. En cas de controvèrsia entre dues o més Parts sobre la interpretació o l'aplicació del Conveni, les Parts interessades intentaran solucionar-la mitjançant la negociació o qualsevol altre mitjà pacífic de llur elecció.

  - 2. En ratificar, acceptar o aprovar el Conveni o en adherir-s'hi, o en qualsevol moment a partir d'aleshores, qualsevol Part que no sigui una organització regional d'integració econòmica podrà declarar en un instrument escrit presentat al Dipositari que reconeix com a obligatoris ipso facto i sense acord especial, respecte a qualsevol controvèrsia relativa a la interpretació o a l'aplicació del Conveni, i en relació amb qualsevol Part que accepti la mateixa obligació:

  *La submissió de la controvèrsia al Tribunal Internacional de Justícia

  *L'arbitratge d'acord amb els procediments que la Conferència de les Parts establirà, quan sigui factible, en un annex sobre l'arbitratge.
  Una Part que sigui una organització regional d'integració econòmica podrà fer una declaració amb efecte similar en relació amb l'arbitratge d'acord amb els procediments esmentats en l'incís b.

  - 3. Tota declaració formulada en virtut del paràgraf 2 d'aquest article continuarà en vigor fins a la seva expiració d'acord amb el que s'hi prevegi o fins que hagin passat tres mesos des del lliurament al Dipositari de la notificació per escrit de la seva revocació.

  - 4. Tota nova declaració, tota notificació de revocació o l'expiració de la declaració no afectarà de cap manera els procediments pendents davant el Tribunal Internacional de Justícia o davant el tribunal d'arbitratge, excepte en el cas que les Parts en controvèrsia decideixin alguna altra cosa.

  - 5. D'acord amb l'aplicació del paràgraf 2, si passats dotze mesos des de la notificació d'una Part a una altra Part de l'existència d'una controvèrsia entre elles les Parts interessades no han pogut solucionar llur controvèrsia pels mitjans esmentats al paràgraf 1, la controvèrsia se sotmetrà, a petició de qualsevol de les Parts implicades, a conciliació.

  - 6. A petició d'una de les Parts en controvèrsia, es crearà una comissió de conciliació, que estarà composta per un nombre igual de membres nomenats per cada Part interessada i un president elegit conjuntament pels membres nomenats per cada Part. La Comissió formularà una recomanació que les Parts consideraran de bona fe.

  - 7. Tan aviat com sigui factible, la Conferència de les Parts establirà procediments addicionals relatius a la conciliació en un annex sobre la conciliació.

  - 8. Les disposicions del present article s'aplicaran a tot instrument jurídic connex que adopti la Conferència de les Parts, excepte en el cas que es disposi alguna altra cosa en l'instrument en qüestió.


  Article 15. Esmenes a la Convenció

  - 1. Qualsevol de les Parts podrà proposar esmenes a la Convenció.

  - 2. Les esmenes a la Convenció s'hauran d'aprovar en un període ordinari de sessions de la Conferència de les Parts. La Secretaria haurà de comunicar a les Parts el text del projecte d'esmena com a mínim amb sis mesos d'antelació a la reunió en la qual se'n proposi l'aprovació. La Secretaria comunicarà també els projectes d'esmena als signataris del Conveni i, a títol informatiu, al Dipositari

  - 3. Les Parts posaran el màxim d'interès a arribar a un acord per consens sobre qualsevol projecte d'esmena al Conveni. Si s'esgoten totes les possibilitats d'obtenir un consens sense arribar a un acord, l'esmena serà aprovada, com a últim recurs, per majoria de tres quarts de les Parts presents i votants en la reunió. La Secretaria comunicarà l'esmena aprovada al Dipositari, el qual la farà arribar a totes les Parts per a llur acceptació.

  - 4. Els instruments d'acceptació de les esmenes es lliuraran al Dipositari. Les esmenes aprovades d'acord amb el paràgraf 3 d'aquest article entraran en vigor, per a les Parts que les hagin acceptades, al cap de noranta dies des de la data en què el Dipositari hagi rebut instruments d'acceptació de com a mínim tres quarts de les Parts del Conveni.

  - 5. Les esmenes entraran en vigor per a la resta de les Parts al cap de noranta dies des de la data en què hagin lliurat al Dipositari l'instrument d'acceptació de les esmenes.

  - 6. Als efectes d'aquest article, "Parts presents i votants" designa les Parts presents que emetin un vot afirmatiu o negatiu.

  Article 16. Aprovació i esmena dels annexos del Conveni

  - 1. Els annexos del Conveni formaran part integrant d'ell i, excepte en el cas que s'hi disposi expressament alguna altra cosa, tota referència al Conveni constituirà alhora una referència a qualsevol dels seus annexos. Sens perjudici del que es disposa a l'incís b. del paràgraf 2 i del paràgraf 7 de l'article 14, en els annexos només es podran incloure llistes, formularis i qualsevol altre material descriptiu que tracti sobre assumptes científics, tècnics, de procediment o administratius.

  - 2. Els annexos del Conveni es proposaran i aprovaran d'acord amb el procediment establert en els paràgrafs 2, 3 i 4 de l'article 15.

  - 3. Tot annex que hagi estat aprovat d'acord amb el que es disposa al paràgraf anterior entrarà en vigor per a totes les Parts en el Conveni sis mesos després de la data en què el Dipositari hagi comunicat a les Parts la seva aprovació, amb excepció de les Parts que hagin notificat per escrit al Dipositari, dins d'aquest període, la seva no-acceptació de l'annex. L'annex entrarà en vigor en les Parts que hagin retirat llur notificació de no-acceptació al cap de noranta dies de la data en què el Dipositari hagi rebut la retirada de la notificació.

  - 4. La proposta, aprovació i entrada en vigor d'esmenes als annexos del Conveni es regiran pel mateix procediment aplicable a la proposta, aprovació i entrada en vigor dels annexos del Conveni, d'acord amb els paràgrafs 2 i 3 d'aquest article.

  - 5. Si per aprovar un annex o una esmena a un annex fos necessari esmenar el Conveni, l'annex o l'esmena a un annex no entraran en vigor fins que l'esmena al Conveni entri en vigor.

  Article 17. Protocols


  - 1. La Conferència de les Parts podrà, en qualsevol període ordinari de sessions, aprovar protocols del Conveni.

  - 2. La Secretaria comunicarà a les Parts el text de tot projecte de protocol com a mínim amb sis mesos d'antelació respecte a la realització del corresponent període de sessions.

  - 3. Les condicions per a l'entrada en vigor del protocol seran establertes per aquest instrument.

  - 4. Només les Parts en la Convenció podran ésser Parts en un protocol.

  - 5. Només les Parts en un protocol podran adoptar decisions d'acord amb aquest protocol.

  Article 18. Dret de vot

  - 1. Excepte per al que s'estableix al paràgraf 2 d'aquest article, cada Part del Conveni tindrà un vot.

  - 2. Les organitzacions regionals d'integració econòmica, en els assumptes de llur competència, exerciran llur dret de vot amb un nombre de vots igual al nombre de llurs Estats membres que siguin Parts en el Conveni. Aquestes organitzacions no exerciran llur dret de vot si qualsevol dels seus Estats membres exerceix el seu, i viceversa.

  Article 19. Dipositari


  - El secretari general de les Nacions Unides serà el Dipositari del Conveni i dels protocols aprovats d'acord amb l'article 17.

  Article 20. Signatura


  - El present Conveni estarà obert a la signatura dels Estats membres de les Nacions Unides, d'organismes especialitzats o que siguin parts en l'Estatut del Tribunal Internacional de Justícia i de les organitzacions regionals d'integració econòmica a Rio de Janeiro, durant la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, i posteriorment a la Seu de les Nacions Unides a Nova York, del 20 de juny de 1992 al 19 de juny de 1993..

  Article 21. Disposicions transitòries

  - 1. Les funcions de Secretaria a les quals es refereix l'article 8 seran dutes a terme a títol provisional, fins que la Conferència de les Parts acabi el seu primer període de sessions, per la Secretaria establerta per l'Assemblea General de les Nacions Unides en la seva Resolució 45/212, de 21 de desembre de 1990.

  - 2. El cap de la Secretaria provisional a la qual fa referència el paràgraf 1 cooperarà estretament amb el Grup Intergovernamental sobre Canvis Climàtics a fi d'assegurar que el Grup pugui satisfer la necessitat d'assessorament científic i tècnic objectiu. Podran consultar-se també altres organismes científics competents.

  - 3. El Fons per al Medi Ambient Mundial dependent del Programa per el Desenvolupament de les Nacions Unides, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Banc Internacional de Reconstrucció i Foment) serà l'entitat internacional encarregada a títol provisional del funcionament del mecanisme financer al qual fa referència l'article 11. A aquest efecte, s'hauria de reestructurar adequadament el Fons per al Medi Ambient Mundial i donar caràcter universal a la seva composició per tal de permetre-li de complir els requisits de l'article 11.

  Article 22. Ratificació, acceptació, aprovació o adhesió

  - 1. El Conveni estarà subjecte a ratificació, acceptació, aprovació o adhesió dels Estats i de les organitzacions regionals d'integració econòmica. Quedarà oberta l'adhesió a partir del dia següent al dia en el qual el Conveni quedi tancat per a signatura. Els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió es dipositaran en poder del Dipositari.

  - 2. Les organitzacions regionals d'integració econòmica que siguin Parts en el Conveni sense que cap dels seus Estats membres ho sigui quedaran subjectes a totes les obligacions que els pertoquin en virtut del Conveni. En el cas de les organitzacions que tinguin un o més Estats membres que siguin Parts en el Conveni, l'organització i els seus Estats membres determinaran llur respectiva responsabilitat en el compliment de les obligacions que els pertoquin en virtut del Conveni. En aquests casos, l'organització i els Estats membres no podran exercir simultàniament drets conferits pel Conveni.

  - 3. Les organitzacions regionals d'integració econòmica expressaran en llurs instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió l'abast de llur competència respecte a qüestions regides pel Conveni. Aquestes organitzacions comunicaran també qualsevol modificació substancial en l'abast de llur competència al Dipositari, el qual, al seu torn, la comunicarà a les Parts.

  Article 23. Entrada en vigor

  - 1. El Conveni entrarà en vigor al cap de noranta dies des de la data en què s'hagi dipositat el cinquantè instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió.

  - 2. En cada Estat o organització regional d'integració econòmica que ratifiqui, accepti o aprovi el Conveni, o s'hi adhereixi un cop dipositat el cinquantè instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió, el Conveni entrarà en vigor al cap de noranta dies de la data en què l'Estat o l'organització hagi dipositat el seu instrument de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió.

  - 3. Als efectes dels paràgrafs 1 i 2 d'aquest article, l'instrument que dipositi una organització regional d'integració econòmica no comptarà a més dels que hagin dipositat els Estats membres de l'organització.

  Article 24. Reserves

  - No es podran formular reserves al present Conveni.

  Article 25. Denúncia


  - 1. Qualsevol de les Parts podrà denunciar el Conveni, prèvia notificaci�� per escrit al Dipositari, en qualsevol moment un cop hagin transcorregut tres anys a partir de la data en què el Conveni hagi entrat en vigor en la Part en qüestió.

  - 2. La denúncia serà efectiva al cap d'un any des de la data en què el Dipositari hagi rebut la notificació corresponent o, posteriorment, en la data que s'indiqui en la notificació.

  - 3. Es considerarà que la Part que denuncia el Conveni denuncia també els protocols en els quals és Part.

  Article 26. Textos autèntics

  L'original d'aquest Conveni, del qual els textos en àrab, xinès, castellà, francès, anglès i rus són igualment autèntics, es dipositarà en poder del secretari general de les Nacions Unides.
  EN TESTIMONI DE LA QUAL COSA els sotasignants, degudament autoritzats a aquest efecte, han signat el present Conveni.
  FET a Nova York el nou de maig de mil nou-cents noranta dos.


Data d'actualització: 06.04.2010