Accés al contingut Accés al menú de la secció
 

Què fem?

Les tasques de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic estan previstes al Decret 277/2016, de 2 d'agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat.


Funcions de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Funcions de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Corresponen a l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, assimilada orgànicament a subdirecció general, les funcions següents:

a) Impulsar i coordinar a Catalunya el desenvolupament normatiu, les estratègies, els plans, i els objectius en matèria de canvi climàtic, sobre la base dels compromisos adoptats en el si de la Unió Europea.

b) Actuar com a secretaria tècnica i administrativa de la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic.

c) Analitzar periòdicament l'evolució de les emissions de GEH i els mercats de carboni; la vulnerabilitat dels recursos i els sistemes naturals, els sectors econòmics i els territoris als impactes del canvi climàtic i avaluar el grau d'implantació de les polítiques en matèria de canvi climàtic a Catalunya.

d) Emetre l'informe corresponent en el marc del procés d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes.

e) Promoure i realitzar activitats de conscienciació, d'informació i de difusió al conjunt de la societat de tots els aspectes relacionats amb el canvi climàtic.

f) Promoure les activitats de recerca de la comunitat científica catalana sobre el canvi climàtic, l'observació del sistema climàtic i la generació de models regionals.

g) Impulsar actuacions i projectes per millorar la capacitat adaptativa davant dels impactes del canvi climàtic a Catalunya i la integració de l'adaptació a les polítiques sectorials.

h) Coordinar el desenvolupament de l'inventari d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) català, inclosos els embornals ambientals, i de sistemes de projecció d'emissions, sobre la base de les metodologies internacionalment aprovades.

i) Desenvolupar metodologies de càlcul de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle per a les organitzacions, els seus productes i serveis.

j) Donar suport a la participació d'empreses, de les administracions i d'altres institucions i organitzacions en projectes i programes voluntaris de mitigació i adaptació, i a la utilització, si escau, dels mecanismes de flexibilitat del Protocol de Kyoto.

k) Exercir les competències que la legislació atribueix a la Direcció General en matèria del règim del comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle de la UE.

l) Donar suport a la participació en els comitès, xarxes i d'altres òrgans de representació, cooperació i presa de decisions de l'Estat espanyol, la Unió Europea i internacionals en matèria climàtica.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

 

Funcions de la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic

La Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, es reuneix com a mínim un cop l’any i exerceix les seves funcions amb caràcter indefinit. Correspon a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic:

- Coordinar l’actuació del Govern de la Generalitat en l’àmbit de la lluita contra el canvi climàtic.
-  Impulsar actuacions de caràcter transversal entre els diferents departaments per afavorir l’adaptació al canvi climàtic a fi de disminuir els seus efectes a Catalunya.
-  Promoure accions de caràcter transversal entre els diferents departaments per disminuir les emissions dels gasos d’efecte d’hivernacle, responsables del canvi climàtic.
-  Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions anteriors.

 
Data d'actualització: 24.08.2016