Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > El CREAF i l’OCCC publiquen el ...
 
Divendres, 13 d'octubre de 2017

El CREAF i l’OCCC publiquen el ForESCale, l’estudi sobre la rellevància de l'escala en l'anàlisi dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya

Els objectius del ForESCale són analitzar els efectes de l’escala en el patró espacial dels serveis ecosistemics dels boscos de Catalunya, les relacions que hi ha entre ells (sinèrgies i compromisos) i la distribució de les zones de màxima provisió de serveis (hotspots)


ForESCale

L’any 2016 es va presentar l’informe ForESmap el qual avalua i cartografia alguns dels serveis ecosistèmics dels boscos de Catalunya a escala municipal. S’escolliren 15 indicadors biofísics per avaluar 10 serveis ecosistèmics dels boscos catalans que incloïen les categories de serveis de provisió, serveis de regulació, serveis culturals i la biodiversitat, de manera que els diferents tipus de serveis dels boscos hi quedaven representats. A més a més, es van estudiar quines eren les relacions (sinèrgies i compromisos) que els serveis tenien entre ells a nivell espacial, i quines relacions podien existir amb factors socioeconòmics i climàtics.

Malgrat que els resultats del ForESmap no van detectar cap relació negativa entre els grups de serveis ecosistemics, podria ocórrer que aquests compromisos es produïssin a escala temporal i/o a d’altres escales de treball. D’aquesta possibilitat en va sorgir l’interès per estudiar, per una banda, si la relació entre ells és diferent segons l’escala de treball que es faci servir, i per l’altra, quins patrons segueixen els serveis ecosistemics al llarg del temps. El principal objectiu d’aquest segon treball, el ForEsCale, es centra en la primera de les opcions: analitzar quines implicacions té treballar a diferents escales en l’avaluació dels serveis ecosistemics i les seves relacions.

Els tres nivells d’anàlisi utilitzats ( local, municipal, comarcal) en aquest treball han generat diferents patrons espacials per a cadascun dels indicadors de serveis ecosistemics. S’observa més similitud entre l’escala local ( a nivell de parcel·la) i la municipal que entre la local i la comarcal, així com també entre la municipal i la comarcal. Aquest resultat és molt lògic tenint en compte que els indicadors biofísics que s’han fet servir són molt dependents de l’escala de treball. En conjunt, l’escala municipal és adequada perquè descriu força bé el patró observat a l’escala local.

D’altra banda, en la major part dels casos, les zones de màxima provisió a escala municipal i comarcal recullen bona part del patró detectat a escala local, excepte per aquells serveis que tenen patrons disseminats com ara els boscos de ribera i les observacions d’aus. L’escala municipal inclou un major percentatge dels hotspots detectats a escala local que l’escala comarcal.

Pel que fa a la influència de l’escala a la relació entre serveis –sinèrgies i compromisos- i variables de biodiversitat i coberta forestal, els resultats obtinguts assenyalen que l’escala de treball té influència sobre les relacions espacials entre els indicadors dels serveis ecosistemics. En concret, el ForEsCale posa de manifest que treballar a escales geogràfiques grans pot fer que passin desapercebudes relacions importants entre serveis a escala local.

Finalment es conclou que els resultats del ForESCale responen a la selecció de serveis ecosistemics dels boscos i dels indicadors concrets que s’hi han estudiat. De manera que no exclouen que per altres serveis que no han estat avaluats a l’estudi i/o per serveis d’altres ambients (com per exemple els dels cursos fluvials o agrícoles, etc.) les relacions segons l’escala poden ser molt diferents. Així doncs l’escala més adient pot ser una o una altra segons quin servei s’avaluï i quins siguin els objectius concrets que es persegueixin.