Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Text íntegre
 

Text íntegre

Protocol de Kyoto per al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic

Fet a Kyoto l'onze de desembre del mil nou-cents noranta-set 


Les Parts d'aquest Protocol, que són Parts del Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, el qual, d'ara endavant, serà anomenat el Conveni,
amb la finalitat d'assolir l'objectiu últim del Conveni tal com el recull l'article 2, recordant les disposicions del Conveni, seguint l'article 3 del Conveni i de conformitat amb el Mandat de Berlín adoptat mitjançant la Decisió 1/CP.1 adoptada per la Conferència de les Parts del Conveni la primera ocasió en què es va reunir, acorden el següent:


Article 1. Definicions


A l'efecte d'aquest Protocol, s'han d'aplicar les definicions de l'article 1 del Conveni. A més:

1. La Conferència de les Parts fa referència a la Conferència de les Parts del Conveni.2. El Conveni fa referència al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic, adoptat el 9 de maig del 1992 a Nova York.3. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic fa referència al Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic establert el 1988 juntament amb l'Organització Meteorològica Mundial i el Programa mediambiental de les Nacions Unides.4. El Protocol de Mont-real fa referència al Protocol de Mont-real sobre substàncies que redueixen la capa d'ozó, aprovat el 16 de setembre del 1987 a Mont-real i, posteriorment, modificat i esmenat.5. Les Parts presents i amb vot fa referència a les Parts que són presents i donen un vot afirmatiu o negatiu.6.Part fa referència, llevat que el context ho indiqui d'una altra manera, a una Part d'aquest Protocol.7. La Part inclosa a l'annex I fa referència a la Part inclosa a l'annex I del Conveni, amb les esmenes que s'hi puguin fer, o a una Part que ha fet una notificació segons l'article 4, paràgraf 2g, del Conveni.


Article 2. Objectius i principis


1. Amb la finalitat d'assolir els compromisos fixats a l'article 3 de reducció i limitació de les emissions quantificades, i amb l'objectiu de promoure un desenvolupament sostenible, les Parts incloses a l'annex I han de:


a. Aplicar i/o dissenyar polítiques i mesures noves segons la conjuntura particular de cada país, com, per exemple:

i. Augmentar el rendiment de l'energia en els sectors pertinents de l'economia nacional. ii. Protegir i millorar els embornals i els dipòsits dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real, tenint en compte els compromisos presos en acords mediambientals internacionals importants; potenciar les pràctiques sostenibles en la gestió dels recursos forestals, la repoblació forestal i la reforestació. iii. Promoure formes sostenibles d'agricultura, tenint en compte les consideracions sobre el canvi climàtic. iv. Investigar i afavorir el desenvolupament i l'ús creixent de formes d'energia noves i renovables, de les tecnologies que segresten el diòxid de carboni i de tecnologies avançades i innovadores que siguin ecològicament racionals. v. Reduir progressivament o per etapes les deficiències del mercat, els incentius i les exempcions fiscals i les subvencions en tots els sectors que emeten gasos amb efecte d'hivernacle i que s'oposen al Conveni i a l'aplicació dels instruments de mercat. vi. Promoure reformes adequades en els sectors pertinents amb l'objectiu de potenciar les polítiques i les mesures que limitin o afavoreixin la reducció de les emissions dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real. vii. Establir mesures que limitin i/o redueixin les emissions dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real en el sector dels transports. viii. Limitar i/o reduir les emissions de metà mitjançant la recuperació i l'ús en la gestió dels residus, així com la producció, el transport i la distribució d'energia.


b. Cooperar amb altres Parts de l'annex I per potenciar l'efectivitat individual o col·lectiva de les polítiques i les mesures estipulades en aquest article, d'acord amb l'article 4, paràgraf 2ei, del Conveni. Amb aquesta finalitat, aquestes Parts han d'afavorir l'intercanvi d'experiències i d'informació sobre aquestes polítiques i mesures, i han de desenvolupar sistemes que en millorin la comparabilitat, la transparència i l'efectivitat. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'estudiar, durant la primera sessió o tan aviat com sigui possible després d'aquesta, els mitjans que facilitin aquesta cooperació, tenint en compte tota la informació pertinent.

2. Les Parts incloses a l'annex I s'han de proposar la limitació o la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real que procedeixen dels dipòsits de combustible dels avions i dels vaixells, i ho han de fer a través de l'Organització Internacional de l'Aviació Civil i de l'Organització Marítima Internacional, respectivament.3. Les Parts incloses a l'annex I s'esforçaran per aplicar les polítiques i les mesures estipulades en aquest article, amb l'objectiu de minimitzar les conseqüències negatives, incloses les conseqüències negatives del canvi climàtic, les conseqüències sobre el comerç internacional i l'impacte social, mediambiental i econòmic en altres països, especialment les Parts que són països en desenvolupament i, concretament, els que recull l'article 4, paràgrafs 8 i 9, del Conveni, tenint en compte l'article 3 del Conveni. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'emprendre, si escau, mesures noves que afavoreixin l'aplicació de les disposicions d'aquest paràgraf.4. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts d'aquest Protocol, si considera positiu coordinar algunes de les polítiques o de les mesures assenyalades al paràgraf 1a anterior, tenint en compte la conjuntura particular de cada país i les possibles repercussions, ha d'estudiar els mitjans i els procediments que permetin coordinar les polítiques i les mesures esmentades.

Article 3. Compliment de compromisos

1. Les Parts incloses a l'annex I han de garantir, individualment o col·lectivament, que les emissions antropogèniques agregades, expressades en diòxid de carboni equivalent, dels gasos amb efecte d'hivernacle que recull l'annex A no superin les quantitats que els han estat assignades i que han estat calculades d'acord amb els compromisos de reducció i limitació de les emissions quantificades que s'indiquen a l'annex B i d'acord amb les disposicions d'aquest article, amb el propòsit de reduir les emissions globals d'aquest tipus de gasos com a mínim en el 5 % per sota dels nivells del 1990 en el període de compliment obligatori que va del 2008 al 2012.2. L'any 2005, les Parts incloses a l'annex I han de demostrar haver fet avenços en el compliment dels compromisos establerts en aquest Protocol.3. Les variacions netes de les emissions per les fonts i l'absorció pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle que es deriven dels canvis en l'explotació del sòl provocats per l'home i les activitats forestals -des del 1990 restringides a la repoblació forestal, la reforestació i la desforestació-, mesurats com a variacions verificables en les acumulacions de carboni en cadascun dels períodes de compliment obligatori, s'han de fer servir per complir els compromisos de les Parts incloses a l'annex I fixats en aquest article. D'acord amb els articles 7 i 8, s'han de revisar les emissions per les fonts i l'absorció pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle relacionats amb aquestes activitats, i s'ha de donar una informació clara i verificable.4. Abans de la primera sessió de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts d'aquest Protocol, i amb l'objectiu que l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic ho examini, les Parts incloses a l'annex I han de proporcionar les dades que permetin determinar els nivells d'acumulació de carboni del 1990 i elaborar una estimació dels canvis que experimentaran les acumulacions de carboni durant els pròxims anys. Durant la primera sessió o tan aviat com sigui possible després d'aquesta, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de determinar les modalitats, les normes i les directrius referents a com i quines activitats humanes addicionals relacionades amb els canvis en les emissions per les fonts i l'absorció pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle en els terrenys agrícoles i els canvis en l'explotació de la terra i les categories forestals s'han d'afegir o sostreure de les quantitats assignades a les Parts incloses a l'annex I, tenint en compte les incerteses, la transparència a l'hora d'informar, la possibilitat de verificació, el treball metodològic del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic i els consells de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic, d'acord amb l'article 5 i les decisions preses a la Conferència de les Parts. Aquesta decisió s'ha d'aplicar a partir del segon període de compliment obligatori i durant els períodes següents. Les Parts poden resoldre aplicar aquesta decisió referent a les activitats humanes durant el primer període de compliment obligatori, sempre que aquestes activitats s'hagin desenvolupat des del 1990.5. Les Parts incloses a l'annex I que duen a terme el procés de transició cap a una economia de mercat, l'any o el període base de les quals es va establir d'acord amb la Decisió 9/CP.2, presa durant la segona sessió de la Conferència de les Parts, han de fer servir aquest any o període base per complir els compromisos estipulats en aquest article. Les Parts incloses a l'annex I que duen a terme el procés de transició cap a una economia de mercat i que encara no han presentat la primera comunicació nacional d'acord amb l'article 12 del Conveni han de notificar a la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol que tenen la intenció d'utilitzar un any o un període base històric que no és el 1990 per aplicar els compromisos convinguts en aquest article. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol decidirà si accepta aquesta notificació.6. Tenint en compte l'article 4, paràgraf 6, del Conveni, a l'hora de complir els compromisos fixats pel Protocol que no es troben en aquest article, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de permetre un cert grau de flexibilitat a les Parts incloses a l'annex I que duen a terme el procés de transició cap a una economia de mercat.7. Durant el primer període de compliment obligatori, en què hi ha d'haver una reducció i una limitació de les emissions quantificades, i que va del 2008 al 2012, la quantitat assignada a les Parts incloses a l'annex I ha de ser igual al percentatge recollit a l'annex B que fa referència a les emissions antropogèniques agregades expressades en diòxid de carboni equivalent dels gasos amb efecte d'hivernacle llistats a l'annex A i corresponents al 1990, o a l'any o al període base determinat, d'acord amb el paràgraf 5 anterior i multiplicat per 5. Les Parts incloses a l'annex I que l'any 1990 tenien com a font neta d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle els canvis en l'explotació del sòl i l'àmbit forestal han d'incloure en el període o l'any base d'emissions del 1990 les emissions equivalents de diòxid de carboni antropogènic agregat per les fonts menys l'absorció per embornals del 1990 i que provenen dels canvis en l'explotació del sòl, amb l'objectiu de calcular la quantitat que els ha de ser assignada.8. Les Parts incloses a l'annex I podran fer servir l'any 1995 com a any base per als hidrofluorocarburs, perfluorocarburs i hexafluorur de sofre, amb l'objectiu de fer el càlcul a què fa referència el paràgraf 7 anterior.9. Els compromisos que les Parts incloses a l'annex I han de prendre en períodes futurs s'han d'introduir com a esmenes a l'annex B del Protocol, i s'han d'adoptar de conformitat amb les disposicions de l'article 21, paràgraf 7. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de començar a estudiar aquests compromisos com a mínim set anys abans que finalitzi el primer període de compliment obligatori a què fa referència el paràgraf 1 anterior.10. Quan, d'acord amb el que disposa l'article 6 o l'article 17, una Part obté d'una altra Part unitats de reducció de les emissions o fraccions d'una quantitat assignada, aquestes unitats s'han de sumar a la quantitat atribuïda a la Part que les obté.11. Quan, d'acord amb el que disposa l'article 6 o l'article 17, una Part transfereix a una altra Part unitats de reducció o fraccions d'una quantitat assignada, aquestes unitats s'han de sostreure de la quantitat atribuïda a la Part que fa la transferència.12. Les reduccions d'emissions certificades que una Part obté d'una altra Part d'acord amb el que disposa l'article 12 s'han de sumar a la quantitat atribuïda a la Part que les obté.13. Si les emissions d'una Part inclosa a l'annex I durant un període de compliment obligatori són inferiors a la quantitat que aquest article li assigna, a petició de la Part aquesta diferència s'ha de sumar a la quantitat que li és assignada per als períodes de compliment obligatori següents.14. Les Parts incloses a l'annex I s'han d'esforçar per complir els compromisos esmentats al paràgraf 1 anterior amb l'objectiu de minimitzar els impactes negatius en l'àmbit social, mediambiental i econòmic dels països en desenvolupament, en concret, els esmentats en l'article 4, paràgrafs 8 i 9, del Conveni. D'acord amb les decisions pertinents de la Conferència de les Parts en relació amb l'aplicació d'aquests paràgrafs, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'estudiar, durant la primera sessió, quines accions són necessàries per minimitzar les conseqüències negatives del canvi climàtic i/o els impactes esmentats en aquests paràgrafs que les mesures de resposta poden tenir sobre les Parts. Entre d'altres, ha d'estudiar qüestions relatives a la financiació, assegurances i la transferència de tecnologia.

Article 4. Consignació de nivells d'emissió

1. Es considera que les Parts incloses a l'annex I que hagin acordat complir conjuntament els compromisos fixats a l'article 3 han complert els compromisos si el total combinat d'emissions antropogèniques agregades, expressades en diòxid de carboni equivalent, dels gasos amb efecte d'hivernacle llistats a l'annex A no supera les quantitats assignades, que s'han de calcular sobre la base dels compromisos de reducció i limitació de les emissions quantificades recollits a l'annex B i d'acord amb el que disposa l'article 3. Aquest acord ha de determinar els nivells d'emissions respectius assignats a les Parts de l'acord.2. Les Parts d'aquest acord han de notificar al Secretariat els termes de l'acord en la data en què dipositin els instruments de ratificació, acceptació o aprovació d'aquest Protocol, o quan s'hi adhereixin. Al seu torn, el Secretariat ha d'informar les Parts i els signants del Conveni dels termes de l'acord.3. L'acord es mantindrà en vigor durant el període de compliment obligatori especificat a l'article 3, paràgraf 7.4. Si les Parts que actuen conjuntament ho fan en el marc d'una organització regional d'integració econòmica, les alteracions en la composició de l'organització que es produeixin després de l'adopció d'aquest Protocol no han d'afectar els compromisos que recull aquest Protocol. Les modificacions en la composició de l'organització han de respondre només als compromisos estipulats a l'article 3 i adoptats després d'aquesta modificació.5. En el cas que les Parts no aconsegueixin, com havien acordat, reduir el nivell combinat total d'emissions, les Parts de l'acord han de ser responsables del seu propi nivell d'emissions establert en l'acord.6. Si les Parts que actuen conjuntament ho fan en el marc d'una organització regional d'integració econòmica que, alhora, és una Part del Protocol, cada Estat membre d'aquesta organització regional d'integració econòmica, individualment i juntament amb l'organització i d'acord amb l'article 24, en el cas que no s'aconsegueixi reduir el nivell combinat total d'emissions, ha de ser responsable del seu propi nivell d'emissions, que ha de notificar d'acord amb aquest article.

Article 5. Sistemes metodològics

1. Les Parts incloses a l'annex I, com a màxim un any abans de l'inici del primer període de compliment obligatori, han de tenir un sistema nacional per estimar les emissions antropogèniques per les fonts i l'absorció per embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real. En la primera sessió, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de decidir quines seran les directrius d'aquest sistema nacional, el qual ha d'incorporar els procediments que s'especifiquen al paràgraf següent.2. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic i la Conferència de les Parts, durant la tercera sessió, han de decidir quins seran els procediments que permetin estimar les emissions antropogèniques per les fonts i l'eliminació per agents d'absorció dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real. Quan no es facin servir aquests procediments, s'han d'aplicar les modificacions corresponents d'acord amb els procediments adoptats per la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol en el seu primer període de sessions. Basant-se en la feina realitzada, entre d'altres, pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, i amb els consells de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de revisar els procediments i les modificacions, tenint sempre en compte les decisions pertinents que prengui la Conferència de les Parts. Els procediments o les modificacions només es poden aplicar exclusivament per assegurar el compliment dels compromisos fixats a l'article 3 referits al període de compliment obligatori adoptat després d'aquesta revisió.3. El Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic i la Conferència de les Parts, durant la tercera sessió, ha de decidir quins són els potencials d'escalfament global que s'utilitzaran per calcular l'equivalència de diòxid de carboni de les emissions antropogèniques per les fonts i de l'absorció pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle recollits a l'annex A. A partir de la feina realitzada pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, en particular, i amb els consells de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de revisar regularment i, si escau, modificar, els potencials d'escalfament global de cadascun dels gasos amb efecte d'hivernacle, tenint sempre en compte les decisions pertinents preses per la Conferència de les Parts. Les modificacions que es facin dels potencials d'escalfament global només seran aplicables als compromisos fixats a l'article 3 referits al període de compliment obligatori adoptat després d'aquestes modificacions.

Article 6. Presentació de projectes i verificació d'informes

1. Amb la finalitat de complir els compromisos fixats a l'article 3, les Parts incloses a l'annex I poden transferir a qualsevol Part, o adquirir d'ella, les unitats de reducció de les emissions que resulten dels projectes dissenyats per reduir les emissions antropogèniques per les fonts o incrementar l'absorció antropogènica pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle en els diversos sectors de l'economia, sempre que:


a. aquests projectes tinguin l'aprovació de les Parts implicades; b. aquests projectes proporcionin una reducció de les emissions per les fonts, o un increment de l'absorció pels embornals, que sigui addicional a qualsevol altre reducció o altre increment que es produiria de no realitzar-se el projecte; c. les Parts no podran adquirir unitats de reducció de les emissions si no és d'acord amb les obligacions estipulades als articles 5 i 7; i que d. l'adquisició de les unitats de reducció de les emissions sigui suplementària a les actuacions internes de cada Part, amb l'objectiu de complir els compromisos fixats a l'article 3.


2. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol durant la primera sessió o tan aviat com sigui possible després d'aquesta ha d'elaborar les directrius que permetin aplicar aquest article, verificar-lo i difondre'l.3. Les Parts incloses a l'annex I, i sota responsabilitat seva, poden autoritzar persones jurídiques que participin en actuacions destinades a la generació, la transferència o l'adquisició, d'acord amb aquest article, d'unitats de reducció de les emissions.4. Si una Part inclosa a l'annex I planteja un dubte sobre l'aplicació dels requisits fixats en aquest article d'acord amb les disposicions pertinents de l'article 8, la transferència i l'adquisició d'unitats de reducció d'emissions ha de continuar després que el dubte hagi estat identificat, sempre que la Part no faci servir aquestes unitats per complir els compromisos fixats en aquest article fins que les qüestions sobre la conformitat no hagin estat resoltes.

Article 7. Comunicacions nacionals

1. Les Parts incloses a l'annex I han d'incloure, en l'inventari anual de les emissions antropogèniques per les fonts i de l'absorció pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real d'acord amb les decisions pertinents de la Conferència de les Parts, la informació suplementària que calgui per assegurar el compliment de l'article 3, la qual és concretada al paràgraf 4 d'aquest article.2. Les Parts incloses a l'annex I han d'incloure en la comunicació nacional, elaborada segons l'article 12 del Conveni, la informació suplementària que faci falta per demostrar que es compleixen els compromisos d'aquest Protocol, la qual és concretada al paràgraf 4 d'aquest article.3. Les Parts incloses a l'annex I han de presentar anualment la informació requerida al paràgraf 1 d'aquest article. Les Parts han de presentar el primer inventari, elaborat d'acord amb el Conveni, durant el primer any del període de compliment obligatori, després que aquest Protocol entri en vigor per a les Parts. Les Parts han d'incloure la informació requerida al paràgraf 2 d'aquest article en la primera comunicació nacional elaborada segons el Conveni, després que aquest Protocol hagi entrat en vigor per a les Parts i després de l'adopció de les directrius fixades al paràgraf 4 d'aquest article. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de determinar amb quina freqüència s'haurà de presentar posteriorment la informació exigida per aquest article, tenint en compte el programa que la Conferència de les Parts hagi fixat per a la presentació de les comunicacions nacionals.4. Durant la primera sessió, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'adoptar les directrius que regeixin la preparació dels informes nacionals exigits per aquest article i, posteriorment, les ha de revisar, tenint en compte les directrius per a la preparació de les comunicacions nacionals de les Parts incloses en l'annex I adoptades per la Conferència de les Parts. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de decidir també, abans del primer període de compromís, les modalitats de comptabilitat en relació amb les quantitats atribuïdes.

Article 8. Examen de les comunicacions

1. La informació que, segons l'article 7, han de presentar les Parts incloses a l'annex I ha de ser revisada per grups d'experts d'acord amb les decisions pertinents de la Conferència de les Parts i segons les directrius adoptades amb aquesta finalitat per la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol i recollides al paràgraf 4 d'aquest article. La informació que presenten les Parts incloses a l'annex I d'acord amb l'article 7, paràgraf 1, ha de ser revisada com a part de la compilació anual i el recompte dels inventaris de les emissions i les quantitats assignades. A més, la informació que, segons l'article 7, paràgraf 2, han de presentar les Parts incloses a l'annex I ha de ser revisada en el marc de l'examen de les comunicacions.2. El Secretariat ha de coordinar els grups d'experts, que han d'estar compostos per experts designats per les Parts del Conveni i, si escau, per organitzacions intergovernamentals, d'acord amb el que, amb aquesta finalitat, estableix la Conferència de les Parts.3. El procés de revisió ha de proporcionar una avaluació tècnica global i completa de tots els aspectes relacionats amb l'aplicació que fan les Parts d'aquest Protocol. El grup d'experts ha de preparar un informe per a la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol. Aquest informe ha d'avaluar el compliment dels compromisos de les Parts i ha d'identificar possibles problemes relacionats amb el compliment dels compromisos, o bé ha d'identificar els factors que puguin influir aquest compliment. El Secretariat ha de fer a mans aquests informes a totes les Parts del Conveni. El Secretariat ha d'elaborar una llista amb els problemes referents al compliment dels compromisos esmentats en els informes, per tal que la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol els pugui estudiar.4. Durant la primera sessió i posteriorment amb regularitat, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'adoptar les directrius que faran servir els grups d'experts a l'hora de revisar el compliment d'aquest Protocol, tenint en compte les decisions pertinents de la Conferència de les Parts.5. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol, amb l'ajuda de l'Òrgan Subsidiari d'Execució i, si escau, l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tècnic, ha d'examinar:


a. la informació que, d'acord amb l'article 7, han de presentar les Parts i els informes de revisió dels experts, elaborats segons aquest article; i b. els problemes sobre el compliment dels compromisos llistats pel Secretariat, d'acord amb el paràgraf 3 d'aquest article, i també les qüestions plantejades per les Parts.


6. Després d'examinar tota la informació tal com ho indica el paràgraf 5 anterior, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de prendre les decisions pertinents sobre les qüestions necessàries per assolir el compliment d'aquest Protocol.

Article 9. Adopció de mesures

1. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de revisar periòdicament aquest Protocol, tenint en compte les millors dades científiques de què es pugui disposar i les valoracions sobre el canvi climàtic i les conseqüències que se'n deriven, així com les dades tècniques, socials i econòmiques pertinents. Aquestes revisions s'han de coordinar amb les revisions corresponents que es facin d'acord amb el Conveni, en concret, les exigides per l'article 4, paràgraf 2d, i l'article 7, paràgraf 2a. Basant-se en aquestes revisions, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'emprendre les mesures adequades.2. El primer examen s'ha de dur a terme durant la segona sessió de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol. Les altres revisions s'han de realitzar a intervals regulars i en el moment oportú.

Article 10. Programes nacionals

Totes les Parts, tenint en compte les seves responsabilitats comunes però diferenciades, les prioritats nacionals i regionals de desenvolupament i els objectius i les conjuntures específics, sense introduir cap nou compromís per a les Parts que no estan incloses a l'annex I, però reafirmant els compromisos convinguts a l'article 4, paràgraf 1, del Conveni, i continuant avançant per complir els compromisos amb l'objectiu d'assolir un desenvolupament sostenible, tenint en compte l'article 4, paràgrafs 3, 5 i 7, del Conveni, han de:


a. formular, si és pertinent i en la mesura del possible, programes nacionals i, on escaigui, regionals, rendibles de millora de la qualitat dels factors d'emissió locals, dades d'activitat i/o models que reflecteixin les condicions socioeconòmiques de les Parts amb l'objectiu de preparar i actualitzar periòdicament els inventaris nacionals de les emissions antropogèniques per les fonts i l'absorció pels embornals dels gasos amb efecte d'hivernacle no recollits en el Protocol de Mont-real, fent ús dels mètodes comparables que ha de determinar la Conferència de les Parts, i d'acord amb les directrius referents a la preparació dels informes nacionals adoptades per la Conferència de les Parts; b. formular, executar, publicar i actualitzar periòdicament programes nacionals i, on escaigui, programes regionals que continguin mesures per mitigar el canvi climàtic i facilitar una bona adaptació al canvi climàtic:


i. aquests programes s'haurien d'ocupar, entre altres coses, dels sectors de l'energia, els transports i la indústria, així com de l'agricultura, l'àmbit forestal i la gestió de residus. A més, les tecnologies d'adaptaci�� i els mètodes per millorar la planificació de l'espai haurien de conduir a una millora de l'adaptació al canvi climàtic; ii. les Parts incloses a l'annex I han d'informar de les actuacions que emprenen d'acord amb aquest Protocol, incloent-hi programes nacionals, de conformitat amb l'article 7. Altres Parts han de mirar d'incloure en els informes nacionals, si escau, informació sobre els programes que contenen mesures que la Part creu que poden contribuir a estudiar el canvi climàtic i els impactes negatius que se'n deriven, incloent-hi la reducció de l'augment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i un augment de l'absorció pels embornals, de la construcció global i les mesures d'adaptació;


c. cooperar en la promoció de modalitats eficaces per al desenvolupament, l'aplicació i la difusió de tecnologies, coneixements especialitzats, pràctiques i processos ecològicament racionals pel que fa al canvi climàtic, i adoptar totes les mesures viables per promoure, facilitar i finançar la transferència d'aquests recursos o el seu accés, en particular en benefici dels països en desenvolupament, incloent-hi el disseny de polítiques i programes que afavoreixin la transferència eficaç de tecnologies ecològicament racionals que siguin de propietat pública o de domini públic, i la creació d'un entorn possible per al sector privat que permeti promoure la transferència de tecnologies ecològicament racionals i el seu accés. d. cooperar en la recerca científica i tècnica i potenciar el manteniment i el desenvolupament de sistemes d'observació sistemàtics i l'ampliació dels arxius de dades, amb l'objectiu de reduir les incertituds relacionades amb el sistema climàtic, els impactes negatius del canvi climàtic i les conseqüències econòmiques i socials de diverses respostes estratègiques, i promoure el desenvolupament i el reforçament de les qualitats endògenes i la capacitat per participar en projectes internacionals i intergovernamentals, programes i xarxes sobre recerca i observació sistemàtica, tenint en compte l'article 5 del Conveni; e. cooperar i potenciar internacionalment i, quan escaigui, fent ús dels organismes existents, el desenvolupament i l'aplicació de programes educatius i de formació, incloent-hi l'enfortiment de la capacitat nacional, en concret, les capacitats humanes i institucionals i l'intercanvi o l'adscripció de personal amb l'objectiu de formar experts en aquesta àrea, especialment experts destinats als països en desenvolupament, i afavorir que, en l'àmbit nacional, es tingui coneixement del canvi climàtic i accés a la informació a què hi fa referència. Els organismes del Conveni pertinents, tenint en compte l'article 6 del Conveni, haurien de desenvolupar els procediments adequats per dur a terme aquestes activitats; f. incloure, en les comunicacions nacionals, informació sobre els programes i les activitats que es duen a terme d'acord amb aquest article i de conformitat amb les decisions que prengui la Conferència de les Parts; i g. en donar compliment als compromisos estipulats en aquest article, es prendrà plenament en consideració l'article 4, paràgraf 8, del Conveni.

Article 11. Mecanisme financer

1. A l'hora d'aplicar l'article 10, les Parts han de tenir en compte les disposicions de l'article 4, paràgrafs 4, 5, 7, 8 i 9, del Conveni.2. En el context de l'aplicació de l'article 4, paràgraf 1, del Conveni, d'acord amb les disposicions de l'article 4, paràgraf 3, i de l'article 11 del Conveni, i a través de l'entitat o les entitats encarregades d'operar el mecanisme financer del Conveni, les Parts que són països en desenvolupament i d'altres Parts desenvolupades incloses a l'annex II del Conveni han de:

a. aportar recursos financers nous i addicionals per cobrir la totalitat de les despeses acordades que les Parts que són països en desenvolupament han contret en concepte d'avançament per complir els compromisos estipulats a l'article 4, paràgraf 1a, del Conveni, i previstos a l'article 10, subparàgraf a; i b. aportar també els recursos financers, incloent-hi els que calen per a la transferència de tecnologia, que les Parts que són països en desenvolupament necessiten per cobrir la totalitat dels costos incrementals acordats i corresponents a l'avançament del compliment dels compromisos estipulats a l'article 4, paràgraf 1, del Conveni, i previstos a l'article 10, els quals són fruit de l'acord entre la Part que és país en desenvolupament i l'entitat o les entitats internacionals a què fa referència l'article 11 del Conveni, de conformitat amb aquest article.


El compliment d'aquests compromisos ha de tenir en compte la necessitat de que la corrent de recursos financers sigui adequada i previsible i la importància de que la càrrega es distribueixi adequadament entre les Parts que són països en desenvolupament. Les directrius que han de guiar l'entitat o les entitats encarregades d'operar el mecanisme financer del Conveni quan les decisions preses per la Conferència de les Parts així ho requereixin, incloses les decisions preses abans de l'adopció d'aquest Protocol, s'han de correspondre, mutatis mutandis, amb les disposicions d'aquest paràgraf.


3. Les Parts que són països desenvolupats i les altres Parts desenvolupades de l'annex II del Conveni també podran aportar recursos financers per a l'aplicació de l'article 10 mitjançant canals bilaterals, regionals o multilaterals; les Parts que són països en desenvolupament podran obtenir aquests recursos financers.

Article 12. Desenvolupament sostenible

1. Aquest article defineix un mecanisme per a un desenvolupament net2. L'objectiu d'aquest mecanisme de desenvolupament net és ajudar les Parts no incloses a l'annex I a assolir un desenvolupament sostenible i a contribuir a l'objectiu últim del Conveni, així com ajudar les Parts incloses a l'annex I a complir els compromisos de reducció i limitació de les emissions quantificades que recull l'article 3.3. D'acord amb els mecanismes de desenvolupament net:


a. les Parts no incloses a l'annex I es beneficiaran de les activitats de projectes que donen com a resultat reduccions certificades de les emissions; i b. les Parts incloses a l'annex I poden utilitzar les reduccions certificades de les emissions que resulten d'aquestes activitats de projectes amb l'objectiu de complir part dels compromisos de reducció i limitació de les emissions quantificades que recull l'article 3, d'acord amb el que estableixi la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol.


4. El mecanisme de desenvolupament net ha d'estar subjecte a l'autoritat i el control de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol, i ha de ser supervisat per una junta executiva del mecanisme de desenvolupament net.5. Les reduccions de les emissions que resulten de les activitats de projecte han de ser certificades per entitats operatives que han de ser designades per la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol, sobre la base de:


a. la participació voluntària acordada per cada Part participant; b. beneficis reals, mesurables i a llarg termini relacionats amb la mitigació del canvi climàtic; i c. les reduccions de les emissions que es puguin produir addicionalment en absència de l'activitat de projecte certificada.


6. El mecanisme de desenvolupament net ha de contribuir a la determinació dels fons de les activitats de projecte certificades sempre que calgui.7. En la primera sessió, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en el present Protocol ha d'elaborar mecanismes i procediments que permetin assegurar la transparència, l'eficiència i la responsabilitat mitjançant auditories i verificacions independents de les activitats de projectes.8. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en el present Protocol ha de garantir que una part dels ingressos provinents de les activitats de projecte certificades és emprada per cobrir les despeses administratives, així com per ajudar a cobrir els costos d'adaptació de les Parts que són països en desenvolupament que pateixen particularment els efectes negatius del canvi climàtic.9. La participació en el mecanisme de desenvolupament net, en particular les activitats esmentades al paràgraf 3a anterior i l'adquisició d'unitats certificades de reducció d'emissions, pot involucrar entitats privades i/o públiques i ha d'estar subjecta als consells de la junta executiva del mecanisme de desenvolupament net.10. Les reduccions certificades d'emissions obtingudes durant el període comprès entre l'any 2000 i l'inici del primer període de compliment obligatori es poden utilitzar per ajudar a complir els compromisos durant el primer període de compliment obligatori.

Article 13. Conferència de les Parts del Protocol

1. La Conferència de les Parts, principal òrgan del Conveni, ha d'actuar com a reunió de les Parts en el present Protocol.2. Les Parts del Conveni que no són Part del Protocol poden participar com a observadors en els actes que tinguin lloc durant les sessions de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en el present Protocol. Quan la Conferència de les Parts actuï com a reunió de les Parts en el present Protocol, les decisions referents al Protocol només poden ser preses per les Parts d'aquest Protocol.3. Quan la Conferència de les Parts actuï com a reunió de les Parts en aquest Protocol, els membres de la Mesa de la Conferència de les Parts que representen alguna Part del Conveni però que, alhora, no són una Part del Protocol han de ser substituïts per un membre addicional que ha de ser elegit entre les Parts del Protocol.4. La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en el present Protocol ha de revisar regularment l'aplicació del Protocol i, durant el seu mandat, ha de prendre les decisions necessàries per fomentar-ne l'aplicació efectiva. La Conferència ha d'exercir les funcions que el Protocol li assigna i ha de:

a. avaluar, a partir de tota la informació que li sigui transmesa d'acord amb les disposicions d'aquest Protocol, l'aplicació que facin les Parts d'aquest Protocol, els efectes globals que tinguin les mesures preses d'acord amb el Protocol, en concret, els efectes mediambientals, econòmics i socials, així com els impactes acumulatius i el grau de compliment de l'objectiu del Conveni; b. examinar periòdicament les obligacions de les Parts recollides en aquest Protocol, examinant convenientment els informes requerits per l'article 4, paràgraf 2d, i l'article 7, paràgraf 2, del Conveni, d'acord amb l'objectiu del Conveni, l'experiència adquirida durant la seva aplicació i l'evolució dels coneixements científics i tècnics, i, en relació amb això, estudiar i aprovar periòdicament informes sobre el compliment del Protocol; c. fomentar i afavorir l'intercanvi d'informació sobre les mesures adoptades per les Parts amb l'objectiu d'estudiar el canvi climàtic i les conseqüències que se'n deriven, tenint en compte les diferents conjuntures, responsabilitats i capacitats de les Parts i els compromisos que cada Part ha assumit d'acord amb el Protocol; d. facilitar, a petició de dues o més Parts, la coordinació de les mesures que hagin adoptat amb l'objectiu d'estudiar el canvi climàtic i les conseqüències que se'n deriven, tenint en compte les diferents conjuntures, responsabilitats i capacitats de les Parts i els compromisos que cada Part ha assumit d'acord amb el Protocol; e. promoure i orientar, d'acord amb l'objectiu del Conveni i les disposicions d'aquest Protocol, i tenint en compte les decisions pertinents preses per la Conferència de les Parts, el desenvolupament i el perfeccionament periòdic dels mètodes comparables que permetin una aplicació efectiva del Protocol, que ha de ser aprovat per la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol; f. fer les recomanacions que siguin necessàries sobre qualsevol qüestió per al compliment d'aquest Protocol; g. intentar mobilitzar recursos financers addicionals d'acord amb l'article 11, paràgraf 2; h. establir els òrgans subsidiaris que es creguin necessaris per al compliment d'aquest Protocol; i. buscar i utilitzar, quan escaigui, els serveis i la cooperació d'organitzacions internacionals i d'organismes no governamentals competents i intergovernamentals, i fer ús de la informació que proporcionin; i j. exercir les funcions que calguin per complir aquest Protocol i examinar les tasques que es deriven de les decisions preses per la Conferència de les Parts.


5. Les normes de procediment de la Conferència de les Parts i els procediments financers que recull aquest Conveni són d'aplicació, mutatis mutandis en relació amb aquest Protocol, si no és que la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol decideix una altra cosa per consens.6. El Secretariat ha de convocar la primera sessió de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol juntament amb la primera sessió de la Conferència de les Parts que estigui prevista per després de l'entrada en vigor del Protocol. Les sessions ordinàries següents de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol han de tenir lloc cada any i paral·lelament a les sessions ordinàries de la Conferència de les Parts, llevat que la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol prengui una decisió en un altre sentit.7. Les sessions extraordinàries de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol han de tenir lloc quan la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest protocol ho consideri necessari, o a petició escrita d'alguna Part, sempre que, dins d'un període de sis mesos a comptar a partir del moment en què el Secretariat comunica la petició a les Parts, la petició tingui el suport de, com a mínim, un terç de les Parts.8. Les Nacions Unides, els seus organismes especialitzats i l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica, així com qualsevol Estat membre o observador que no hagi signat el Conveni poden ser representats amb la categoria d'observadors a les sessions de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol. Qualsevol òrgan o organisme, sigui nacional o internacional, governamental o no governamental, que està qualificat en relació amb les qüestions recollides en el Protocol i que hagi informat el Secretariat sobre el desig de ser representat amb la categoria d'observador a la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol, ha de ser admès com a tal, llevat que, com a mínim, un terç de les Parts s'hi oposi. L'admissió i la participació d'observadors han d'estar subjectes a les normes de procediment, recollides al paràgraf 5 d'aquest article.

Article 14. Secretariat

1. El Secretariat constituït d'acord amb l'article 8 del Conveni fa les funcions de Secretariat del Protocol.2. L'article 8, paràgraf 2, del Conveni sobre les funcions del Secretariat, i l'article 8, paràgraf 3, del Conveni sobre les mesures que es prenen per posar en funcionament el Secretariat són d'aplicació, mutatis mutandis, en aquest Protocol. El Secretariat exercirà a més les funcions que se li assignen en el marc del Protocol.

Article 15. Òrgans subsidiaris

1. L'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic i l'Òrgan Subsidiari d'Execució establerts pels articles 9 i 10 del Conveni actuaran com a Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic i Òrgan Subsidiari d'Execució d'aquest Protocol, respectivament. Les disposicions relacionades amb el funcionament d'aquest dos òrgans són d'aplicació, mutatis mutandis, en aquest Protocol. Les reunions de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic i les de l'Òrgan Subsidiari d'Execució d'aquest Protocol han de tenir lloc conjuntament amb les de l'Òrgan Subsidiari d'Assessorament Científic i Tecnològic i les de l'Òrgan Subsidiari d'Execució, respectivament.2. Les Parts del Conveni que no són Parts del Protocol poden participar com a observadors en els actes de les sessions dels òrgans subsidiaris. Quan els òrgans subsidiaris actuïn com a òrgans subsidiaris del Protocol, les decisions referents al Protocol només poden ser preses per les Parts que siguin Parts d'aquest Protocol.3. Quan els òrgans subsidiaris definits en els articles 9 i 10 del Conveni exerceixen funcions relacionades amb el Protocol, qualsevol membre de la Mesa d'aquests òrgans subsidiaris que representi una de les Parts del Conveni que alhora, no sigui Part del Protocol, ha de ser substituït per un membre addicional elegit d'entre les Parts d'aquest Protocol i per elles mateixes.

Article 16. Mecanisme consultiu multilateral

La Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha de considerar, el més aviat possible i amb les esmenes que calguin, aplicar al Protocol el procés consultiu multilateral convingut a l'article 13 del Conveni, tenint en compte les decisions pertinents que pot prendre la Conferència de les Parts. Els processos consultius multilaterals que es puguin aplicar al Protocol no han d'anar en perjudici dels procediments i els mecanismes fixats a l'article 18.

Article 17. Comerç de drets d'emissió

La Conferència de les Parts ha de definir els principis, les modalitats, les normes i les directrius pertinents referides específicament a la verificació, la difusió i la comptabilitat del comerç de drets d'emissió. Les Parts incloses a l'annex B poden participar en operacions de comerç de drets d'emissió amb l'objectiu de complir els compromisos fixats a l'article 3. Aquest tipus d'operació serà suplementària a les mesures nacionals adoptades per donar compliment als compromisos de reducció i limitació de les emissions quantificades que recull aquell article.

Article 18. Incompliment de disposicions

En la primera sessió, la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol ha d'aprovar els procediments i els mecanismes adequats i efectius per determinar i presentar els casos que no compleixen les disposicions del Protocol, així com elaborar una llista indicativa de les conseqüències que això comporta, tenint en compte la causa, el tipus, el grau i la freqüència de l'incompliment. Els procediments o els mecanismes creats d'acord amb aquest article, que impliquin conseqüències de caràcter vinculant, han de ser aprovats per mitjà d'una esmena al Protocol.

Article 19. Solució de controvèrsies

Les disposicions de l'article 14 del Conveni sobre la resolució de conflictes són d'aplicació en aquest Protocol.

Article 20. Esmenes al Protocol

1. Les Parts poden proposar esmenes al Protocol.2. Les esmenes al Protocol han de ser aprovades en una sessió ordinària de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol. El Secretariat ha d'informar les Parts sobre el text de les esmenes proposades al Protocol com a mínim sis mesos abans de la reunió en què es proposa aprovar aquestes esmenes. El Secretariat també ha d'informar les Parts i els signataris del Conveni sobre el text de les esmenes proposades, i n'ha d'assabentar el Dipositari.3. Les Parts han de mirar d'arribar a un acord sobre les esmenes proposades al Protocol mitjançant el consens. Si no s'aconsegueix el consens i no hi ha acord, en última instància les esmenes han de ser aprovades per una majoria de les tres quartes parts de les Parts presents a la reunió i amb dret de vot. El Secretariat ha d'informar el Dipositari sobre les esmenes aprovades i el Dipositari ha de fer a mans aquestes esmenes a totes les Parts perquè les aprovin.4. Els instruments d'aprovació d'una esmena han de ser lliurats al Dipositari. Una esmena aprovada d'acord amb el paràgraf 3 ha d'entrar en vigor, en el cas de les Parts que l'hagin acceptada, als 90 dies a partir de la data en què el Dipositari rep l'instrument d'aprovació de, com a mínim, tres quartes parts de les Parts del Protocol.5. En el cas de les altres Parts, l'esmena ha d'entrar en vigor als 90 dies a partir de la data en què la Part lliura al Dipositari el seu instrument d'aprovació de l'esmena mencionada.

Article 21. Annexos del Protocol

1. Els annexos del Protocol formen part d'aquest document i, si no és que s'indica altrament, les referències al Protocol també són referències als annexos. Els annexos aprovats després de l'entrada en vigor del Protocol queden restringits a llistes, formularis o d'altres materials de caràcter descriptiu, és a dir, de caràcter científic, tècnic, administratiu o relatius als procediments.2. Les Parts poden presentar propostes d'annexos al Protocol i esmenes als annexos del Protocol.3. Els annexos al Protocol i les esmenes als annexos del Protocol han de ser aprovats en sessió ordinària de la Conferència de les Parts en qualitat de reunió de les Parts en aquest Protocol. El Secretariat ha d'informar les Parts sobre el text dels annexos o les esmenes als annexos proposats com a mínim sis mesos abans de la reunió que es proposa per a l'aprovació. El Secretariat també ha d'informar les Parts i els signataris del Conveni sobre el text dels annexos o les esmenes als annexos proposats, i n'ha d'assabentar el Dipositari.4. Les Parts han de mirar d'arribar a un acord sobre els annexos o les esmenes als annexos proposats mitjançant el consens. Si no s'aconsegueix el consens i no hi ha acord, en última instància els annexos o les esmenes als annexos han de ser aprovats per una majoria de les tres quartes parts de les Parts presents a la reunió i amb dret de vot. El Secretariat ha d'informar el Dipositari sobre els annexos o les esmenes als annexos aprovades, i el Dipositari els ha de fer a mans a totes les Parts perquè els aprovin.5. Els annexos o les esmenes als annexos que no siguin ni l'annex A ni el B que han estat aprovats d'acord amb els paràgrafs 3 i 4 anteriors han d'entrar en vigor per a totes les Parts del Protocol sis mesos després de la data en què el Dipositari informa les Parts de l'aprovació dels annexos o de les esmenes als annexos, però no per a les Parts que, dins d'aquest període, notifiquin per escrit al Dipositari la no-aprovació dels annexos o les esmenes dels annexos. Els annexos o les esmenes als annexos han d'entrar en vigor per a les Parts que retirin la notificació de no-acceptació als 90 dies a partir de la data en què el Dipositari rep la retirada de la notificació.6. Si l'aprovació dels annexos o les esmenes als annexos comporten una esmena al Protocol, els annexos o les esmenes als annexos no han d'entrar en vigor fins que ho facin les esmenes al Protocol.7. Les esmenes als annexos A i B del Protocol han de ser aprovades i han d'entrar en vigor d'acord amb el procediment establert a l'article 20, sempre que les esmenes a l'annex B siguin aprovades només mitjançant el consentiment per escrit de la Part implicada.

Article 22. Dret de vot


1. Cada Part té un vot, excepte en els casos estipulats al paràgraf 2 d'aquest article.2. Les organitzacions regionals d'integració econòmica, en qüestions que siguin competència seva, han d'exercir el dret de vot amb un nombre de vots igual al nombre dels seus Estats membres que són Parts del Protocol. Aquestes organitzacions no han d'exercir el seu dret de vot si qualsevol dels seus Estats membres exerceixen aquest dret, o a l'inrevés.

Article 23. Dipositari El Secretari General de les Nacions Unides ha de ser el Dipositari del Protocol.

Article 24. Ratificació, acceptació, aprovació o adhesió

1. Aquest Protocol ha de ser signat i sotmès a la ratificació, l'acceptació o l'aprovació dels Estats i les organitzacions regionals d'integració econòmica que són Parts del Conveni. El període per signar-lo a la seu de les Nacions Unides a Nova York va del 16 de març del 1998 al 15 de març del 1999. El període d'adhesions al Protocol ha de començar l'endemà de la conclusió del període de signatures. Els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió han de ser lliurats al Dipositari.2. Les organitzacions regionals d'integració econòmica que esdevenen Part del Protocol sense que cap Estat membre en sigui Part s'han de sotmetre a les obligacions del Protocol. En el cas d'una organització que tingui un o més Estats membres que siguin Parts del Protocol, l'organització i els seus Estats membres han de decidir quines obligacions del Protocol assumeixen. En aquests casos, l'organització i els Estats membres no poden exercir alhora els drets reconeguts pel Protocol.3. En els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió, les organitzacions regionals d'integració econòmica han d'exposar l'abast de les seves competències en relació amb les qüestions regulades pel Protocol. Aquestes organitzacions també han d'informar el Dipositari que, al seu torn, ha d'informar les Parts, sobre les modificacions substancials en les seves competències.Article 25. Entrada en vigor

1. Aquest Protocol ha d'entrar en vigor als 90 dies després de la data en què hagin dipositat els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió com a mínim 55 Parts del Conveni, entre les quals trobem les Parts de l'annex I, que representen al menys el 55 % del total d'emissions de diòxid de carboni de les Parts incloses a l'annex I corresponents al 1990.2. A l'efecte d'aquest article, "el total d'emissions de diòxid de carboni de les Parts incloses a l'annex I corresponents al 1990 " significa la quantitat notificada abans o en la data d'aprovació del Protocol, per les Parts incloses a l'annex I en la seva primera comunicació nacional presentada d'acord amb l'article 12 del Conveni.3. Per a cada Estat o organització regional d'integració econòmica que ratifiqui, accepti o aprovi el Protocol o s'adhereixi un cop reunides les condicions per l'entrada en vigor estipulades al paràgraf 1 anterior, el Protocol ha d'entrar en vigor als 90 dies després de la data en què van dipositar els instruments de ratificació, acceptació, aprovació o adhesió.4. A efectes d'aquest article, l'instrument dipositat per una organització regional d'integració econòmica no comptarà a més a més dels dipositats pels Estats membres de l'organització.

Article 26. Reserves

No es poden presentar reserves a aquest Protocol.

Article 27. Denúncia

1. Qualsevol de les Parts pot denunciar aquest Protocol si ho notifica per escrit al Dipositari en qualsevol moment després que hagin transcorregut tres anys de la data d'entrada en vigor del Protocol per aquesta Part.2. Aquesta denúncia ha de tenir efectes un any després a comptar a partir de la data en què el Dipositari rep la notificació corresponent o, posteriorment, en la data que s'ha d'especificar en la notificació de la denúncia.3. S'entén que la Part que denuncia el Conveni també denuncia el Protocol.

Article 28. Textos autèntics

L'original d'aquest Protocol, amb textos en anglès, àrab, francès, espanyol, rus i xinès igualment autèntics, ha de ser lliurat al Secretari General de les Nacions Unides.
Fet a Kyoto l'onze de desembre del mil nou-cents noranta-set. En prova de conformitat, els sotasignats, degudament autoritzats a aquest efecte, han estampat les signatures en el Protocol en les dates indicades.

ANNEX A

Gasos amb efecte d'hivernacle
Diòxid de carboni (CO2)
Metà (CH4)
Òxid nitrós (N2O)
Hidrofluorocarburs (HFC)
Perfluorocarburs (PFC)
Hexafluorur de sofre (SF6)

Sectors / Categories de fonts

 • Energia

  Combustió energètica

  Indústries d'energia
  Indústries de manufactures i de la construcció
  Transport
  Altres sectors
  Altres


  Emissions que emanen dels combustibles

  Combustibles sòlids
  Petroli i gas natural
  Altres

 • Processos industrials

  Productes minerals
  Indústries químiques
  Producció de metalls
  Altres produccions
  Producció d'halocarburs i d'hexafluorur de sofre
  Consum d'halocarburs i d'hexafluorur de sofre
  Altres

 • Ús de dissolvents i altres productes

Agricultura

Fermentació entèrica
Gestió dels adobs
Cultiu d'arròs
Sòls agrícoles
Crema prescrita de les sabanes
Crema al camp dels residus agrícoles
Altres

 • Residus 

Disposició de residus sòlids damunt del sòl
Tractament de les aigües residuals
Incineració de residus
Altres

ANNEX B Percentatge de reducció d'emissions en el període de compliment obligatori que va del 2008 al 2012

PartCompromís quantificat de limitació o reducció de les emissions (% del nivell de l'any o el període base)
Alemanya92
Austràlia108
Àustria92
Bèlgica92
Bulgària*92
Canadà94
Comunitat Europea92
Croàcia*95
Dinamarca92
Eslovàquia*92
Eslovènia*92
Espanya92
Estats Units93
Estònia*92
Federació russa*100
Finlàndia92
França92
Grècia92
Hongria*94
Irlanda92
Islàndia110
Itàlia92
Japó94
Letònia*92
Liechtenstein92
Lituània*92
Luxemburg92
Mònaco92
Noruega101
Nova Zelanda100
Països Baixos92
Polònia*94
Portugal92
Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord92
República Txeca*92
Romania*92
Suècia92
Suïssa92
Ucraïna*100

* Països que duen a terme el procès de transició cap a una economia de mercat


 

Data d'actualització: 02.02.2009